Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,622,710

 Predictive grouping maintenance strategy for complex structure systems using importance measure
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Kim-Anh Nguyen, Phuc Do Van, Antoine Grall

Nơi đăng: IEEE, Piscataway,NewJersey: Quality, Reliability, Risk, Maintenance, and Safety Engineering
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Số: 10.1109/QR2MSE.2013.6625650;Từ->đến trang: 582-588;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
The aim of this study is to propose a predictive grouping maintenance strategy for complex structure systems with gradually deteriorating units. The unit's conditions are inspected at regular time intervals. Preventive maintenance decision rule is mainly based on the group improvement importance measure defined as a ratio of the improvement ability on the system reliability of a group of several units divided by the total maintenance costs of the group. Economic dependencies as well as structure dependencies between units are also investigated. A numerical example of a complex structure of 11-unit system is finally introduced to illustrate the uses and the advantages of the proposed maintenance strategy.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn