Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,622,352

 A joint predictive maintenance and spare parts provisioning policy for multi-component systems using RUL prediction and importance measure
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Kim-Anh Nguyen, Phuc Do, and Antoine Grall
Nơi đăng: Prognostics & Health Management Society; Số: 5(14);Từ->đến trang: 1-12;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The paper presents a joint predictive maintenance and spare parts provisioning policy for gradually deteriorating multi-component systems with complex structure. The decision-making process related to maintenance, spare parts ordering, as well as inspections scheduling is based on both RUL prediction and structural importance measure. Moreover, economic dependency between components is studied and integrated in decision rules. In addition, the impacts of the system structure on components deterioration process are also investigated. This dependency may have a significant influence on the RUL estimation of components. In order to evaluate the performance of the proposed joint predictive policy, a cost model is used. Finally, a numerical example of a 6-component system is introduced to illustrate the use and the advantages of the proposed joint maintenance and spare parts provisioning policy.
ABSTRACT
The paper presents a joint predictive maintenance and spare parts provisioning policy for gradually deteriorating multi-component systems with complex structure. The decision-making process related to maintenance, spare parts ordering, as well as inspections scheduling is based on both RUL prediction and structural importance measure. Moreover, economic dependency between components is studied and integrated in decision rules. In addition, the impacts of the system structure on components deterioration process are also investigated. This dependency may have a significant influence on the RUL estimation of components. In order to evaluate the performance of the proposed joint predictive policy, a cost model is used. Finally, a numerical example of a 6-component system is introduced to illustrate the use and the advantages of the proposed joint maintenance and spare parts provisioning policy.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn