Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu, thiết kế phần mềm Mô hình hoá và Mô phỏng các quá trình sản xuất công nghiệp phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở trường Đại học
Chủ nhiệm:  Nguyễn Kim Ánh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Thành viên:  Lâm Tăng Đức, Ngô Đình Thanh
Số: TC5-15-94 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Đề tài đạt được đánh giá với kết quả rất tốt và được đề nghị nâng lên thành đề tài cấp Bộ.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn