Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,104,607

 Rung chấn do hoạt động thi công xây dựng. một số kết quả thực nghiệm đo rung chấn xác định bán kính ảnh hưởng đến công trình lân cận.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Lan, Hoàng Phương Hoa, Thái Hoàng Ân
Nơi đăng: Tạp chí KHCN GTVT; Số: 10/2016;Từ->đến trang: 37-39;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hoạt động thi công xây dựng công trình xây dựng như lu nền mặt đường, khoan cọc nhồi, nổ mìn thi công hầm, đóng cọc vòng vây thép, thi công cọc cát đầm xử lý nền đất yếu,…gây lan truyền song chấn động trong nền đất ảnh hưởng đến các công trình xung quanh. Nếu cường độ sóng lan truyền lớn có thể gây hư hại các công trình xung quanh gây nên những tranh chấp giữa cộng động dân cư khu vực xây dựng và chủ dự án. Để xác định bán kính rung động có thể gây hư hỏng các công trình lân cận cho từng nguồn gây rung làm cơ sở cho qui hoạch, lựa chọn công nghệ thi công, thiết kế biện pháp giảm chấn nhằm giảm thiểu rủi ro cho các công trình xung quanh cần thiết phải đo đạc rung chấn thực nghiệm tại hiện trường. Bài báo này giới thiệu tổng quan về sự lan truyền song trong nền đất do các hoạt động thi công xây dựng, các yêu cầu giới hạn về mức độ rung chấn ảnh hưởng đến công trình lân cận, phương pháp, thiết bị đo đạc rung chấn và nhiều kết quả thực nghiệm đo đạc rung chấn các dự án xây dựng công trình đã thực hiện tại khu vực Miền Trung Việt nam trong thời gian gần đây
ABSTRACT
Construction activities as embankment vibratory roller, pile drilling, tunneling and blasting, piling, construction sand pile for improvement soft soil , ... causing wave propagation in the ground and affect to surrounding buildings. If large wave strength may cause damage to the surrounding buildings and causing disputes between residential community and and project owners. To determine the effective radius can cause damage to the neighboring buildings by causes vibration as the basis for planning, choice of construction method, design damping measures to minimize the risk to the public around, the need for experimental vibration measurements in the field. This paper introduces an overview of wave propagation in the ground due to the construction activities, the limit of vibration velocity affecting neighboring buildings, methods and instrumentation for vibration measure and experimental results of some construction projects at the Central region of Vietnam in recent times.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn