Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,104,511

 Analysis solution of shortening wating time of embankment on soft woil base on geotechnical monitoring results of Da nang-Quang ngai expressway project.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn LanTrần Minh
Nơi đăng: Hội thảo KH Quốc Gia; Số: ISSN: ISBN 978-604-82;Từ->đến trang: 289-294;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ANALYSIS SOLUTIONS OF SHORTENING WAITING TIME OF EMBANKMENT ON SOFT SOIL BASED ON GEOTECHNICAL MONITORING RESULT OF DA NANG - QUANG NGAI EXPRESSWAY PROJECT
ABSTRACT
ANALYSIS SOLUTIONS OF SHORTENING WAITING TIME OF EMBANKMENT ON SOFT SOIL BASED ON GEOTECHNICAL MONITORING RESULT OF DA NANG - QUANG NGAI EXPRESSWAY PROJECT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn