Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,104,937

 Mô phỏng số và thực nghiệm quá trình lan truyền sóng trong nền đất do lu rung trên nền địa chất tỉnh Trà Vinh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Lan, Hoàng Phương Hoa, Phạm Huy Hùng, Thái Hoàng Ân, Trầm Chí Thiện
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ X; Số: 3;Từ->đến trang: 391-398;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn