Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,104,932

 Nghiên cứu ứng xử dầm bê tông cốt FRP trên mô hình phần tử hữu hạn và thực nghiệm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Lan, Lê Quang Khiêm, Ngô Phú Thanh
Nơi đăng: Hội thảo Kết cầu và Vật liệu xây dựng cho các công trình ven biển và hải đảo. Trường ĐHXD Miền Trung ngày 21/10/2017; Số: 2017;Từ->đến trang: 157-163;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn