Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,651

 Experimental study on ground ware propagation due to impact of road vibration rollers with a damping mass
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Lan- Hoàng Phương Hoa - Thái Hoàng Ân
Nơi đăng: NXB Xây Dựng; Số: ISSN: ISBN:978-604-82;Từ->đến trang: 467-471;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The operation of the road compacting by using vibrating rollers causes wave propagations in the ground, which may affect neighbouring buildings. In actual of road construction in Vietnam today, with the renovation or new road construction with adjacent buildings near the operating position of the vibrating roller is likely to be affected by the impact of the vibration ground wave. If the ground wave amplitude is large, it may cause damage to nearby buildings. This paper presents experimental results in measuring and processing vibration measurement data due to vibration roller in case there is no damping and there is damping by implement the mass to adsorb vibration energy to reduce ground wave vibration velocity after damping mass. Experimental results serve as a basis for designing damping measures due to vibration roller by the method of addition of damping mass.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn