Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,104,875

  Quan trắc và đánh giá địa kỹ thuật nền đường đắp trên đất yếu đường Nguyễn Tri Phương đi Hòa Qúy, Thành phố Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn LanHoàng Trung HậuNguyễn Vinh
Nơi đăng: Hội thảo quốc gia Hạ tầng giao thông Việt Nam với phát triễn bền vững
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: ISBN...;Từ->đến trang: 220-226;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
TÓM TẮT: Dự án đường Nguyễn Tri Phương đi Hòa Qúy, TP. Đà nẵng là một trong số rất ít dự án ở Miền Trung được lắp đặt hệ thống cảm biến điện tử cho quan trắc hạng mục nền đường đắp cao trên đất yếu có sử dụng thiết bị thoát nước thẳng đứng (PVD). Bài báo này trình bày cơ sở lý thuyết các vấn đề liên quan đến công tác quan trắc, kiểm soát đánh giá kết quả quan trắc địa kỹ thuật nền đường đắp trên đất yếu, cấu tạo và lắp đặt hệ thống quan trắc cho đường Nguyễn Tri Phương - Hòa Qúy. Tổng hợp và giới thiệu số liệu chính và các phân tích đánh giá kết quả quan trắc đã thực hiện từ lúc khởi công cho đến lúc thi công lớp mặt đường. Một số phần mềm phân tích địa kỹ thuật cũng được giới thiệu áp dụng cho giai đoạn thiết kế hệ thống quan trắc và giai đoạn đánh giá kết quả quan trắc, phân tích độ cố kết thực tế, đánh giá ổn định, phân tích ngược xác định chiều cao gia tải trước để rút ngắn thời gian cố kết cũng được giới thiệu.
ABSTRACT
The Nguyen Tri Phuong to Hoa Qquy road, Da Nang city is a paucity project that is installed the sensor system to geotechnical monitoring of embankkment on soft soil with wick drain. This paper presents some basic theoretical problems that concern to geotechnical monitoring, control and evaluation of monitoring data, system design and install equipment for Nguyen Tri Phuong to Hoa Quy Road. Collect and present main monitoring data and analytical results form start fill embankment to start construction the road surface. Some specific geotechnical analysis software also is introduced in system design stage and evaluation stage. Actual consolidation analysis, stability analysis and backward analysis to determinate the height of preload in order to reduce of consolidation time is also presented. Key words: Monitoring, sensor, geotechnical, wick drain, consolidation, pre-loading.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn