Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,104,892

 Phân tích xác định hiệu ứng các trọng hợp lệ phục vụ cắm biển hạn chế và cấp phép lưu hành tải trọng cầu đường bộ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: GS.TS.Nguyễn Viết Trung NCS.Nguyễn Lan TS.Đỗ Hữu Thắng
Nơi đăng: Tạp chí KHCN Giao thông vận tải; Số: .../2013;Từ->đến trang: 100/106;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay vấn đề xác định tải trọng xe hợp lệ phù hợp với những loại xe đang lưu hành và nội dung biển hạn chế tải trọng cầu đường bộ ở Việt Nam đang được các đơn vị quản lý và giới khoa học ngành giao thông vận tải rất quan tâm. Trên cơ sở các loại xe hiện hành, bài báo này tiến hành phân tích và đánh giá hiệu ứng của các loại xe hợp lệso với hoạt tải tiêu chuẩn HL93 cũng như hư hỏng tích lũy do các xe hợp lệ làm cơ sở cho tổ chức khai thác công trình cầu hợp lý và an toàn.
ABSTRACT
At present the problem of legal loads determined in accordance with types of vehicles in circulation and load posting signs in Vietnam under the management unit and the scientific community transport sector very interested. On the basis of current vehicles, this paper analyzed and evaluated the effects of legal vehicles compared with HL93 load standards as well as the cumulative damage caused by the legal vehicles for the the bridges operation of the reasonable and safe.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn