Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,124,630

 

Phân tích và thiết kế kết cấu bằng phần mềm SAP2000 v14

Tập 2: Phân tích công trình cầu

Chủ biên: GVC.ThS.Nguyễn Lan; Đồng tác giả: 

GS.TS.Nguyễn Viết Trung

KS.Trương Minh Phước

Nơi xuất bản: Nhà xuất Bản Xây dựng; Mã số: NXBXD ;Năm XB: 2013
Số lượng XB: 1000; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
TÓM TẮT
Lời mở đầu

Chương 1: TỔNG QUAN MỘT SỐ TÍNH NĂNG NÂNG CAO CỦA SAP2000 V14

1.1. Mô phỏng tự động các tải trọng ngang

1.2. Phần tử dây cáp

1.3. Đối tượng bó cáp ứng suất trước (Tendon Objects)

1.4. Phần tử liên kết và gối đỡ

1.6. Thiết kế kết cấu khung bêtông cốt thép

1.7. Thiết kế cốt thép cho phần tử tấm, vỏ

Chương 2: CƠ SỞ THIẾT KẾ KẾT CẤU NHỊP CẦU BẰNG SAP2000 V14

2.1. Giới thiệu chung

2.2. Định nghĩa tải trọng và tổ hợp tải trọng

2.3. Xác định các hệ số phân bố tải trọng

2.4. Định nghĩa yêu cầu thiết kế cầu

2.5. Chạy một yêu cầu thiết kế cầu

2.6. Hiển thị kết quả thiết kế cầu

Chương 3: KIỂM TOÁN MÓNG CỌC TRỤ CẦU

3.1. Mô hình hóa kết cấu

3.2. Mô hình các cấu kiện

3.3. Gán tính chất cho kết cấu

3.4. Hoàn thiện mô hình

3.5. Phân tích kết cấu

3.6. Kết quả phân tích nội lực

3.7. Xuất kết quả phân tích kết cấu

3.8. Kiểm toán kết cấu

Chương 4: THIẾT KẾ BẢN MẶT CẦU THEO MÔ HÌNH DẦM LIÊN TỤC

4.1. Mô hình hóa kết cấu

4.2. Khai báo tính chất cho kết cấu

4.6. Hoàn thiện mô hình

4.7. Phân tích kết cấu

4.8. Thiết kế kết cấu

4.9. Tính toán và bố trí chi tiết cốt thép cho bản mặt cầu

Chương 5: THIẾT KẾ SƠ BỘ CẦU TREO DÂY VÕNG

5.1. Mô hình hóa kết cấu

5.2. Khai báo các loại vật liệu và mặt cắt

5.3. Mô hình các cấu kiện cầu

5.4. Định nghĩa các tính chất cho kết cấu

5.5. Khai báo tải trọng

5.6. Hoàn thiện mô hình

5.8. Xem kết quả phân tích

5.9. Thiết kế kết cấu

5.10. Thiết kế kết cấu

5.11. Xuất kết quả thiết kế

Chương 6: THIẾT KẾ CẦU DẦM BÊTÔNG CỐT THÉP THƯỜNG

6.1. Tạo mới mô hình

6.2. Khai báo vật liệu cho dầm chủ và dầm ngang

6.3. Định nghĩa mặt cắt ngang

6.4. Hoàn chỉnh mô hình

6.5. Khai báo tải trọng

6.6. Phân tích mô hình

6.7. Xem kết quả nội lực

6.8. Thiết kế kết cấu dầm

Chương 7: KIỂM TOÁN CẦU DẦM DỰ ỨNG LỰC GIẢN ĐƠN

7.1. Mô hình hóa kết cấu dùng mô đun Bridge của SAP2000

7.2. Khai báo tải trọng

7.3. Phân tích kết cấu

7.4. Kiểm toán kết cấu

Chương 8: THIẾT KẾ SƠ BỘ CẦU TREO DÂY VĂNG DẦM THÉP

8.1. Mô hình hóa kết cấu

8.2. Khai báo các loại vật liệu và mặt cắt

8.3. Mô hình các cấu kiện cấu

8.4. Định nghĩa các tính chất cho kết cấu

8.5. Khai báo tải trọng

8.6. Hoàn thiện mô hình

8.7. Phân tích kết cấu

8.8. Phân tích kết cấu

8.9. Xem kết quả phân tích

8.10. Thiết kế kết cấu

8.11. Thiết kế kết cấu

8.12. Xuất kết quả thiết kế thành file dữ liệu

Chương 9: TÍNH TOÁN CẦU KIỂU EXTRADOSED

9.1. Tạo lưới mô hình

9.2. Định nghĩa đường tim cầu

9.3. Khai báo vật liệu

9.4. Khai báo mặt cắt dầm chủ

9.5. Định nghĩa các thông số chính của cầu

9.6. Tiến hành vẽ các kết cấu của cầu Extradose

9.10. Gán các liên kết cho phần tử

9.11. Định nghĩa các trường hợp tải trọng tĩnh

9.12. Định nghĩa các trường hợp tải trọng di động

9.13. Định nghĩa tải trọng người đi bộ

9.14. Định nghĩa các trường hợp tải phân tích

9.15. Chạy chương trình phân tích

9.16. Kiểm toán cầu giai đoạn khai thác sử dụng ở TTGHSD và TTGHCD1

9.17. Tính toán các trị số lý thuyết phục vụ thử tải

9.18. Bố trí các thiết bị đo và tính toán các thông số lý thuyết phục vụ thử tải

Chương 10: TÍNH TOÁN PHỤC VỤ THỬ TẢI CẦU DẦM HỘP LIÊN TỤC

A. Mô tả bài toán

10.1. Tạo lưới mô hình

10.2. Định nghĩa đường tim cầu

10.3. Khai báo vật liệu

10.4. Định nghĩa các thông số chính của cầu

10.5. Khai báo tham số mặt cắt thay đổi

10.7. Gán các đối tượng cho cầu: Bridge Object Assignment

10.8. Khai báo mặt cắt ngang cho trụ cầu, bệ trụ

10.9. Tiến hành hoàn chỉnh mô hình

10.10. Gán các liên kết cho phần tử

10.11. Khai báo trường hợp tĩnh tải

10.12. Tính toán các hiệu ứng do hoạt tải thiết kế HL93 gây ra

10.13. Tính toán lựa chọn mô hình xếp xe hoạt tải thử nghiệm để hiệu ứng hoạt tải thử nghiệm từ 80 - 100 % hiệu ứng do hoạt tải thiết kế HL93 gây ra.

10.14. Phân tích dao động ring của kết cấu

TÀI LIỆU THAM KHẢO  
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn