Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,067,967

(Oct 31 2018 11:22AM)(Nov 2 2015 8:48AM)(Feb 20 2016 10:52AM)(Dec 14 2012 8:48PM)(Jan 7 2011 9:34PM)(Aug 9 2013 9:57AM)(Aug 9 2013 9:58AM)(Aug 9 2013 9:59AM)(Aug 9 2013 9:55AM)(Aug 9 2013 9:56AM)(Aug 9 2013 9:54AM)
[1]Giáo trình Điện tử tương tự Chủ biên: Nguyễn Văn Tuấn. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2016.
[2]Giáo trình Kỹ thuật mạch điện tử 1 Chủ biên: Nguyễn Văn Tuấn. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Phòng, Nguyễn Quang Như Quỳnh. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2014.
[3]
Course EE492 Design in Communication
s  
Chủ biên: Nguyễn Văn Tuấn. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2014.
[4]Thông tin Vi ba-Vệ tinh
Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn. Đồng tác giả: không có đồng tác giả
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2011.
[5]Thông tin sợi quang Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn. Đồng tác giả: Không có đồng tác giả
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2010.
[6]Course EE332 Devices and Circuits II Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn. Nơi XB: lưu hành nội bộ. Năm 2010.
[7]Course EE465 Fiber Optic Communications Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn. Nơi XB: lưu hành nội bộ. Năm 2010.
[8]Giáo trình Hệ thống thông tin quang
Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn. Nơi XB: lưu hành nội bộ. Năm 2005.
[9]Giáo trình Điện tử thông tin Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn. Đồng tác giả: ThS.GV. Lê Thị Phương Mai
.
Nơi XB: lưu hành nội bộ. Năm 1995.
[10]Giáo trình Kỹ thuật truyền hình Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn. Nơi XB: lưu hành nội bộ. Năm 1995.
[11]Giáo trình Kỹ thuật mạch điện tử 2 Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn. Nơi XB: lưu hành nội bộ. Năm 1993.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn