Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Bằng khen Ủy Ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng. Số: 1673/QĐ-KT. Năm: 2002.
[2] Bằng khen Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng. Số: 80/QĐ-KT. Năm: 2004.
[3] Bằng khen cấp Bộ. Số: 1614 QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2004.
[4] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Số: 5916 QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2007.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 4914/QĐ-KT. Năm: 2007.
[6] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 3554/QĐ-KT. Năm: 2008.
[7] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 3173/QĐ-KT. Năm: 2009.
[8] Bằng khen cấp Bộ. Số: 1216B QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2010.
[9] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 5122/QĐ-KT. Năm: 2010.
[10] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 6065/QĐ-KT. Năm: 2011.
[11] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 6520/QĐ-KT. Năm: 2012.
[12] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 4682/QĐ-KT. Năm: 2013.
[13] Bằng khen Thủ tướng. Số: 2319 QĐ/TTg. Năm: 2013.
[14] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 4576 QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2014.
[15] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 4754/QĐ-KT. Năm: 2014.
[16] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 4363/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2015.
[17] Bằng khen cấp Bộ. Số: 5175/QĐ-BGDĐT. Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn