Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,212,194

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: KHẢO SÁT HIỆU NĂNG (BER, SNR) CỦA HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN QUANG-VÔ TUYẾN TƯƠNG TỰ (ARoF) VÀ SỐ (DRoF). Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên. Số: T225, S(06). Trang: 411-418. Năm 2020. (Jun 14 2020 4:32PM)
[2]Bài báo: XÁC ĐỊNH SỐ KÊNH CỰC ĐẠI TRONG HỆ THỐNG SỢI QUANG-VÔ TUYẾN BĂNG TẦN CAO CHO THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ MỚI. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 5, 2019. Trang: 74. Năm 2019. (Aug 13 2019 2:00PM)
[3]Bài báo: Ứng dụng giải thuật thông minh vào giám sát và điều khiển nguồn cho trạm BTS. Tác giả: Nguyễn Quang Duy, Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên. Số: T.204, S(11). Trang: 23-30. Năm 2019. (Sep 20 2019 9:23PM)
[4]Bài báo: Khảo sát hiệu năng của hệ thống thông tin quang WDM MMW/RoF sử dụng tiền khuếch đại quang và máy thu Coherence. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 125. Năm 2018. (Jun 22 2018 8:55AM)
[5]Bài báo: Nâng cao chất lượng của hệ thống truyền dẫn tín hiệu thông tin di động qua sợi quang (RoF) giữa đất liền và các đảo của Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn, Hồ Thanh Bình. Hội thảo thông tin và định vị trên biển COMNAVI2015. Số: 05. Trang: 79-87. Năm 2015. (Jan 12 2016 10:44AM)
[6]Bài báo: Nâng cao chất lượng tín hiệu trong các tuyến truyền dẫn tín hiệu vô tuyến qua sợi quang có chiều dài (100-200)km. Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn; Lê Tuấn Vũ. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 6(91).2015. Trang: 70-75. Năm 2015. (Jun 4 2015 2:19PM)
[7]Bài báo: PERFORMANCE ANALYSIS OF SUBCARRIER MULTIPLEXING RoF SYSTEM USING COHERENT RECEIVER. Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn; Bùi Phúc Chính. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(80).2014. Trang: 80. Năm 2014. (Oct 12 2014 11:31PM)
[8]Bài báo: Minimizing the number of Hybrid Fiber Amplifiers in WDM Fiber Optic Communication Link. Tác giả: Nguyen Van Tuan. Journal of Science and Technology of The University of Da nang
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Vol. 7(56). Trang: 56-61. Năm 2012.
(Dec 31 2010 2:28PM)
[9]Bài báo: Comparing and Evaluating the Plans of Locating RAMAN Amplifiers at Different Positions in WDM Fiber Optic Links Using Cascaded EDFAs. Tác giả: Tran Quoc Hung, Nguyen Van Tuan. Journal of Science and Technology of The University of Da nang
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 7(56), 2012. Trang: 31-37. Năm 2012.
(Jul 28 2013 8:29PM)
[10]Bài báo: Enhancing Quality of Free Space Optic (FSO) Link in Condition of Vietnam’s Climate. Tác giả: Nguyen Van Tuan, Nguyen Ngoc Duong, Phan Vinh Vuong
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Journal of Science and Technology of The University of Da nang. Số: 5(54). Trang: 78-85. Năm 2012. (Dec 31 2010 2:28PM)
[11]Bài báo: Calculating and Designing FTTH System in Danang City. Tác giả: Le Anh Khoa, Nguyen Van Tuan
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Journal of Science and Technology of The University of Da nang
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 4(39). Trang: 166-172. Năm 2010.
(Jul 30 2013 3:28PM)
[12]Bài báo: Solution for Enhancing Signal Quality in WDM Fiber Optic Communication Systems Undersea. Tác giả: Nguyen Van Tuan, Hoang Thi Phuong Anh. Journal of Science and Technology of The University of Da nang. Số: 2(31). Trang: 39-46. Năm 2009. (Jul 30 2013 3:07PM)
[13]Bài báo: Designing and Executing Models for PC to PC and Phone to Phone in LAN based on VoIP. Tác giả: Nguyen Van Tuan, Nguyen Van Phong, Vo Minh Thanh, Dau Ngoc An
marriage affairs open i want an affair
. Journal of Science and Technology of The University of Da nang
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 2(31). Trang: 47-51. Năm 2009.
(Jul 28 2013 8:25PM)
[14]Bài báo: Calculating for minimizing the number of EFDAs in Coherent Fiber Optic Communication Link using Cascaded EDFAs . Tác giả: Nguyen Van Tuan . Journal of Science and Technology of The University of Da nang. Số: 4(27). Trang: 31-36. Năm 2008. (Dec 31 2010 2:28PM)
[15]Bài báo: Optimum calculating of Fiber Optic Communication Link using Hybrid HFA Amplifier at High Bit-Rate. Tác giả: Nguyen Van Tuan, Nguyen Tran Tu Nhi . Journal of Science and Technology of The University of Da nang. Số: 3(20). Trang: 111-116. Năm 2007. (Dec 31 2010 2:28PM)
[16]Bài báo: Comparing and Evaluation signal transferring Methods in Coherent Fiber Optic Communication system at High bit-Rate. Tác giả: Nguyen Van Tuan
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Journal of Science and Technology of The University of Da nang. Số: 5(17). Trang: 25-30. Năm 2006. (Dec 31 2010 2:28PM)
[17]Bài báo: Improving Electric Signal-to-Noise ratio at high bit rate by using Optic Receiver OLCR in Fiber Optic Communication system. Tác giả: Nguyen Van Tuan . Journal of Science and Technology of Universities of Viet nam. Số: 46,47. Trang: 59-63. Năm 2004. (Dec 31 2010 2:28PM)
[18]Bài báo: Determining of the optimal parameters in WDM Optic Fiber Communication Link using EDFA. Tác giả: Nguyen Van Tuan. Journal of Science and Technology of The University of Da nang
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 3(7). Trang: 19-26. Năm 2004.
(Dec 31 2010 2:28PM)
[19]Bài báo: Determining the Optimal Gain of Optic Receiver OACR at high bit Rate in Fiber Optic Communication Systems. Tác giả: Nguyen Van Tuan
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Journal of Science and Technology of The University of Da nang. Số: 3. Trang: 19-22. Năm 2003. (Dec 31 2010 2:28PM)
[20]Bài báo: Improving Sensitivity at High Bit Rate by using Coherent Optic Receiver. Tác giả: Nguyen Van Tuan. Journal of Ministry of Posts and Telecommunications
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 189. Trang: 17-20. Năm 2002.
(Jul 30 2013 4:00PM)
[21]Bài báo: Optically Amplified Coherent Receiver: Optimal Solution for Electrical Signal-to-Noise ratio of 10 Gbit/s Rate in Fiber Optic Communication Systems. Tác giả: Nguyen Van Tuan . Journal of Science and Technology of Universities of Viet nam. Số: 30,31. Trang: 26-32. Năm 2001. (Dec 31 2010 2:28PM)
[22]Bài báo: Synchronous Heterodyne PSK Optical Receiver: Optimal Solution for Sensitivity and Feasibility in Coherent Fiber Optical Communication Systems. Tác giả: Nguyen Van Tuan . The 3rd International Conference in Post Scientific & Technique Institute in Ha noi. Số: 8. Trang: 57-67. Năm 2001. (Dec 31 2010 2:28PM)
[23]Bài báo: Using Synchronous Heterodyne PSK Optical Receiver: Optimal Solution for Sensitivity in Fiber Optical Communication Systems. Tác giả: Nguyen Van Tuan . Journal of Science and Technology of The University of Da nang. Số: 7. Trang: 51-57. Năm 2000. (Dec 31 2010 2:28PM)
[24]Bài báo: Comparing the sensitivity in two Fiber Optical Communication Systems : DD and Coherence. Tác giả: Nguyen Van Tuan . Journal of Science and Technology of The University of Da nang. Số: 3. Trang: 14-18. Năm 1998. (Dec 31 2010 2:28PM)
[25]Bài báo: Coherent Receiver: Optimal Solution for Electric Signal-to-Noise ratio in Fiber Optical Communication Systems. Tác giả: Vu Van San, Nguyen Van Tuan . Journal of Ministry of posts and Telecommunications. Số: 131. Trang: 12-15. Năm 1998. (Dec 31 2010 2:28PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Impact of Frequency Shift on Nonlinear Compensation Using Optical Phase Conjugation for M-QAM Signals. Authors: Binh Duc Nguyen, Dien Van Nguyen, Quang The Nguyen, Nguyen Quang Nhu Quynh, Ho Phuoc Tien, Tuan Van Nguyen, Hung Tan Nguyen. REV Journal on Electronics and Communications. No: Vol. 9, No. 3-4. Pages: 55-62. Year 2019. (Jan 11 2020 10:55AM)
[2]Article: Sensitivity Gain of Coherent Millimeter-Wave Subcarrier Multiplexed Radio-over-Fiber System. Authors: Toan Nguyen-Khanh, Tuan Nguyen-Van, Hung Nguyen-Tan, Tri Ngo-Minh. 2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics (ICCE). No: IEEE Catalog Number: CFP1816B-PRT ISBN: 978-1-5386-3678-7. Pages: 393-399. Year 2018. (Oct 31 2018 11:17AM)
[3]Article: Performance analysis of long-distance radio-over-fiber systems for mainland-island communications. Authors: Toan Nguyen Khanh, Tuan Nguyen Van, Hung Nguyen Tan. The 2017 International Conference on Advanced Technologies for Communications. No: ATC2017. Pages: 180-185. Year 2017. (Oct 26 2017 2:09PM)
[4]Article: Weighted k-nearest neighbour model forindoor VLC positioning. Authors: Manh The Van, Nguyen Van Tuan, Tran The Son, Hoa Le-Minh, Andrew Burton. IET Communications Journal (SCI). No: Vol. 11 Iss. 6. Pages: pp. 864-871. Year 2017. (May 30 2017 8:12AM)
[5]Article: Impact of Timing Mismatch in Multicarrier Spectral-Slicing Transmission System Using Single Coherent Receiver. Authors: Dien V. Nguyen, Son T. Le, Dung C. Truong, Tuan V. Nguyen, Hung T. Nguyen. 2017 4th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science. No: ISBN 978-1-5386-3210-9. Pages: 275-280. Year 2017. (Oct 29 2018 1:19PM)
[6]Article: Security Check for Multi-threaded Programs. Authors: Tri Ngo Minh, Tuan Van Nguyen. 2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics. No: 6. Pages: 465=470. Year 2016. (Jun 13 2017 10:39PM)
[7]Article: Performance Analysis of Phase Modulation Radio-over-Fiber System using EDFA and Coherent Receiver. Authors: Tuan Nguyen-Van, Hoc Truong-Van, My Ho-Thi-Phuoc. VJISAP2016 The 2016 Vietnam-Japan International Symposium on Antennas and Propagation. No: No: 410-2016/CXBIPH/3-08/KHKT. Pages: 41-46. Year 2016. (Mar 1 2016 9:04PM)
[8]Article: Investigating Performance of Intensity Modulation Radio-over-Fiber System using EDFA and Coherent Receiver . Authors: Binh Ho Thanh; Tuan Nguyen Van; Tam Luu Minh. ICEIC2016 International Conference on Electronics, Information and Communication
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 15th ICEIC. Pages: 334-337. Year 2016.
(Feb 20 2016 10:47AM)
[9]Article: Adaptive Correction Model for Indoor MIMO VLC using Positioning Technique with Node Knowledge. Authors: Tran The Son, Hoa Le-Minh, Farag Mousa, Zabih Ghassemlooy, Nguyen Van Tuan. The 3rd International Conference on Computing, Management and Telecommunications (ComManTel 2015). No: 3. Pages: 94-98. Year 2015. (Nov 2 2015 8:44AM)
[10]Article: Performance Evaluation of Demodulation Techniques in Digitized Radio-Over-Fiber System using Optical Preamplifier and Coherent Receiver. Authors: Nguyen Van Tuan, Ton That Thanh Tung. 2nd International Workshop on Industrial IT Convergence (WIITC 2014). No: 2. Pages: 84-90. Year 2014. (Jan 12 2016 11:00AM)
[11]Article: Investigating Performance of Radio over Fiber Communication System using different silica–doped materials, EDFA and Coherent Receiver. Authors: Tuan Nguyen Van; Vu Le Tuan; Khoa Ho Van. IEEE-ATC2013
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: October 2013. Pages: 625-630. Year 2013.
(Feb 2 2014 6:14AM)
[12]Article: Promoting partnership and scientific research cooperation between university and industry on Telecommunications. Authors: Nguyen Van Tuan, Le Thi Phuong Mai. The 2013 International Workshop on Excellent Engineering Education. No: 1. Pages: 38-41. Year 2013. (Jan 12 2016 10:53AM)
[13]Article: Study on Performance of Digitized Radio over Fiber (RoF) System using EDFA and Coherent Receiver. Authors: Tuan Nguyen Van; Tung Ton That Thanh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. IEEE-RIFV2013
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: November 2013. Pages: 91-96. Year 2013.
(Feb 2 2014 6:06AM)
[14]Article: The Design Methods for Logical Topologies with Consideration both Traffic Demand and Hop Count of Physical Route in IP over WDM Networks. Authors: Nguyen Quang Nhu Quynh, Nguyen Van Tuan. The third International Conference on Communications and Electronics, IEEE-ICCE 2010. No: 978-1. Pages: 51-55. Year 2010. (Jul 30 2013 3:21PM)
[15]Article: Enhancing Optical Signal-to-Noise Ratio in Terrestrial Cascaded EDFAs Fiber Optic Communication Links using Hybrid Fiber Amplifier. Authors: Nguyen Van Tuan, Do Viet Hong. International Conference on Computing and Communication Technology, IEEE-RIVF2009. No: 978-1. Pages: 225-231. Year 2009. (Jul 30 2013 3:26PM)
[16]Article: Optimizing Parameters to enhance Optic Signal-to-Noise Ratio in Nation-wide Terrestrial DWDM Cascaded EDFAs Fiber Optic Communication Systems. Authors: Sung Wook Baik, Nguyen Van Tuan . International Conference on Communications and Electronics, HUT-ICCE, 10-2006. No: 1-4244. Pages: 91-96. Year 2006. (Dec 31 2010 2:28PM)
[17]Article: Calculating the Maximum Number of Channels in WDM System Using EDFA Cascade under the Impact of FWM Effect and ASE Accumulation. Authors: Nguyen Van Tuan, Nguyen Tan Hung
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Journal of Ministry of posts and Telecommunications, Special issue: Research and Development on Telecommunications and Information Technology
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: 12. Pages: 25-32. Year 2004.
(Dec 31 2010 2:28PM)
[18]Article: Comparing and Evaluating the methods of Modulation and Demodulation in Coherent Fiber Optic Communication Systems. Authors: Nguyen Van Tuan . Journal of Ministry of Posts and Telecommunications, Special issue: Research and Development on Telecommunications and Information Technology. No: Vol. 17. Pages: 35-41. Year 2002. (Dec 31 2010 2:28PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn