Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,604,343

 Hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lí tổng hợp chất lượng môi trường nước biển ven bờ khu vực Bàn Than, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị Kim Thoa*, Nguyễn Thị Kiều Oanh
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: Số 05(90).2015;Từ->đến trang: 93;Năm: 2015
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Biển ven bờ khu vực Bàn Than là nơi tiếp nhận nguồn nước đổ ra biển của hệ thống sông Tam Kỳ - sông Trầu qua 2 cửa An Hòa và Cửa Lở. Chất lượng môi trường nước chịu tác động của nhiều hoạt động kinh tế, xã hội, từ nhiều địa phương khác nhau. Hiện nay, chất lượng nước biển ven bờ Bàn Than vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Qua 3 đợt khảo sát tại 6 vị trí với các chỉ tiêu phân tích: Độ pH; Độ mặn; DO; COD; TSS; Fe; váng dầu, mỡ; dầu mỡ khoáng và Coliform cho kết quả: ngoài chỉ tiêu Fe, các chỉ tiêu còn lại đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10:2008. Tuy nhiên, chỉ có một số khu vực được phép nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh hoặc dùng cho mục đích du lịch. Để quản lý tốt môi trường nước biển ven bờ Bàn Than phục vụ phát triển bền vững cần có sự quản lý tổng hợp.
ABSTRACT
Coastal water of Ban Than area is the reception of the water source towards the sea of Tam Ky river system and Trau River through An Hoa and Cua Lo gates. Therefore, water quality is affected by economic, and social activities from many different locations. Currently, coastal water quality of Ban Than area itself is still within the limits allowed. Over 3 surveys are done at 6 locations with the analytical criteria of pH; Salinity; DO; COD; TSS; Fe; scum oil, grease; mineral oil and Coliform.The results show that apart from Fe indicators, the other indicators are within the limits allowed by QCVN 10:2008. However, only some areas can serve aquaculture, aquatic conservation or tourism. To manage the environmental quality of coastal seawater of BanThan area for sustainable development requires the integrated management.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn