Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,185,248

[1] Phạm Thị Kim Thoa, Chiến sĩ thi đua cấp ĐHĐN. Năm: 2012,2013, 2014, 2015, 2016,2017,2018,2020.
[2] Phạm Thị Kim Thoa, Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN. Năm: 2013.
[3] Phạm Thị KimThoa, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Năm: 2015, 2018.
[4] Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015. Số: QĐ số: 09-QĐ/TVĐU ngày 13/01/2016. Năm: 2016.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn