Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phân bố của các loài thực vật ngoại lai xâm hại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa, Đà Nẵng. Tác giả: Pham Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Thu Hằng, Vũ Thị Bích Hậu. Tạp chí NN&PTNT. Số: 17. Trang: 75-83. Năm 2019. (Oct 13 2019 5:43PM)
[2]Bài báo: Đặc điểm của đất tại các khu vực có loài thực vật ngoại lai xâm hại ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa, thành phố Đã Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Ngân Hà, Hoàng Ngọc Ân và cs . Tạp chí NN&PTNT. Số: 2/2019. Trang: 115-121. Năm 2019. (Jun 2 2019 10:17PM)
[3]Bài báo: Đặc điểm cấu trúc quần xã thực vật rừng lá rộng thường xanh núi đất tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Thu Hằng. Tạp chí NN&PTNT. Số: 322. Trang: 158-164. Năm 2018. (Apr 12 2018 10:42AM)
[4]Bài báo: Ứng dụng GIS trong quản lý chất thải rắn nguy hại trên địa bàn quận Hải Châu, tp. Đà Nẵng. Tác giả: Tran Thi Thu Loc, Pham Thi Kim Thoa, Vi Van Giap. Tạp chí NN&PTNT Bộ NN&PTNT. Số: 22/2017. Trang: 111-119. Năm 2017. (Jan 5 2018 8:42AM)
[5]Bài báo: Các loài cây thuốc có tiềm năng khai thác tự nhiên, giá trị bảo tồn và gây trồng tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phan Công Tuấn, Vũ Bích Hậu, Phạm Thị Kim Thoa. Tạp chí Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn, Bộ NN&PTNT. Số: 17/2017. Trang: 149-157. Năm 2017. (Jan 5 2018 8:48AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu một số tính chất đất cơ bản của đất ở vùng trồng rau huyện Sóc Sơn, tp Hà Nội. Tác giả: Nguyễn Ngân Hà, Phạm Thị Kim Thoa. Tạp chí NN&PTNT, Bộ NN&PTNT. Số: 24/2017. Trang: 79-84. Năm 2017. (Jan 5 2018 8:31AM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu lựa chọn tập đoàn cây có khả năng chống chịu lửa tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Kim Thoa. Tạp chí Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn. Số: 2/2017. Trang: 1-10. Năm 2017. (Aug 1 2017 10:11AM)
[8]Bài báo: Đặc điểm cấu trúc quần xã thực vật rừng lá rộng thường xanh núi đất tại thành phố Đà Nẵng . Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Thị Kim Thoa. Tạp chí Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn. Số: 17. Trang: 1-9. Năm 2017. (Aug 27 2017 7:03PM)
[9]Bài báo: Thực trạng đa dạng các loài thực vật đặc hữu, quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa . Tác giả: Phạm Thị Kim Thoa, Hoàng Thanh Sơn, Vũ Thị Bích Hậu. Tạp chí Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn. Số: 16/2017. Trang: 1-10. Năm 2017. (Aug 27 2017 7:07PM)
[10]Bài báo: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong công tác thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Nguyễn Giang Trường, Phạm Thị Kim Thoa, Võ Diệp Ngọc Khôi, Nguyễn Thị Yến, Đặng Văn Hà,. Tạp chí Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn. Số: ThÁNG 12. Trang: 174-181. Năm 2016. (Jul 23 2017 10:47PM)
[11]Bài báo: Đa dạng loài thực vật thân gỗ trong một số trạng thái rừng tự nhiên tại khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến – Hòa Bình. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Thị Kim Thoa, Phạm Thị Quỳnh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Lâm nghiệp ISSN: 1859 – 3828. Số: 10/2016. Trang: 11-18. Năm 2016. (Dec 6 2016 7:53PM)
[12]Bài báo: Hiện trạng khai thác, sử dụng và phát triển tài nguyên cây thuốc tại khu bảo tồn thiên nhiên Bà nà – Núi Chúa. Tác giả: Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Thu Hằng. Tạp chí Nông nghiệp &PTNT, bộ NN&PTNT; ISSN 1859-4581. Số: 11/2016. Trang: 70-76. Năm 2016. (Dec 6 2016 1:11PM)
[13]Bài báo: Đa dạng sinh học và giải pháp bền vững thực vật thân gỗ tại khu du lịch Bà Nà – Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Yến. Tạp chí Nông nghiệp &PTNT, bộ NN&PTNT; ISSN 1859-4581. Số: 11/2016. Trang: 83-88. Năm 2016. (Dec 6 2016 1:16PM)
[14]Bài báo: Nghiên cứu nhân giống cây Hồng diệp (Gymnocladus chinensis Baill.) bằng phương pháp giâm hom. Tác giả: Vũ Thị Bích Hậu , Võ Quốc Bảo , Phạm Thị Kim Thoa. Tạp chí KHLN Viện KHLNVN - VAFS ISSN: 1859 - 0373. Số: 4/2016. Trang: 4579-4584. Năm 2016. (May 4 2017 10:47AM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu nhân giống cây Hồng diệp (Gymnocladus chinensis Baill.) bằng phương pháp nuôi cây mô. Tác giả: Vũ Thị Bích Hậu, Võ Quốc Bảo, Phạm Thị Kim Thoa. Tạp chí Nông nghiệp &PTNT, bộ NN&PTNT; ISSN 1859-4581. Số: 12/2016. Trang: 217-223. Năm 2016. (Feb 8 2017 10:02AM)
[16]Bài báo: Ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên rừng tại khu bảo tồn biển Cù lao Chàm - Tp. Hội An. Tác giả: Ngô Quốc Phú, Phạm Thị Kim Thoa. Nhà xuất bản Quốc gia Hà Nội. Số: ISBN: 978-604-62-5440-9. Trang: 1148-1155. Năm 2016. (May 20 2016 4:50PM)
[17]Bài báo: Hiện trạng và đề xuất giải pháp khai thác, sử dụng nguồn lợi RONG MƠ (SARGASSUM) tại khu biển Bàn than, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Phạm Thị Kim Thoa*, Nguyễn Thị Phượng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 03(88).2015. Trang: 130. Năm 2015. (Jun 3 2015 10:41AM)
[18]Bài báo: Đa dạng tài nguyên cây thuốc tại xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Kim Thoa, Hoàng Thanh Sơn, Hồ Thị Thu Phương, Nguyễn Ngân Hà
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học tự nhiên và Công nghệ. Số: Tập 31, số 2S (2015). Trang: 268-273. Năm 2015. (Oct 25 2015 11:05PM)
[19]Bài báo: Hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lí tổng hợp chất lượng môi trường nước biển ven bờ khu vực Bàn Than, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Phạm Thị Kim Thoa*, Nguyễn Thị Kiều Oanh
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Số 05(90).2015. Trang: 93. Năm 2015.
(Sep 24 2015 10:04AM)
[20]Bài báo: Đa dạng thực vật thân gỗ tự nhiên và hiện trạng khai thác tài nguyên thực vật rừng tại khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm – thành phố Hội An. Tác giả: Phạm Thị Kim Thoa.
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí KHLN - Viện KHLNVN-VAFS. Số: ISSN: 1859-0373. Số: 1/2015. Trang: Trang: 3669-3676. Năm 2015. (Jun 10 2015 9:42PM)
[21]Bài báo: Xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định quản lý tài nguyên rừng sử dụng phương pháp Electre III và thử nghiệm phân tích các giải pháp chiến lược đáp ứng biển đổi khí hậu. Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hiệu*; TS. Phạm Thị Kim Thoa. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(78).2014. Trang: 150. Năm 2014. (Sep 19 2014 9:38AM)
[22]Bài báo: Đa dạng sinh học các loài rau rừng có giá trị tại khu dữ trữ sinh quyển đảo Cù Lao Chàm - thành phố Hội An. Tác giả: Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Kim Yến. Tạp chí KHLN - Viện KHLNVN-VAFS, ISSN: 1859-0373. Số: 4/2014. Trang: 2968-2976. Năm 2014. (Mar 31 2014 11:00PM)
[23]Bài báo: Cây thuốc của người Hre và đề xuất một số giải pháp bảo tồn, phát triển tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Võ Văn Minh, Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Kim Yến. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp - Viet Nam journal of Forest science, ISSN 1859-0373. Số: 1/2014. Trang: 3206-3215. Năm 2014. (Jun 4 2014 1:57PM)
[24]Bài báo: Phân tích chỉ số đa dạng sinh học của thực vật thân gỗ trong khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà - TP. Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Kim Thoa
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp -Viet Nam journal of Forest science. Số: 3/2012. Trang: 2301-2309. Năm 2012. (Feb 4 2013 4:09PM)
[25]Bài báo: Nghiên cứu, phân tích và đánh giá đa dạng không gian thảm thực vật sử dụng công nghệ GIS. Tác giả: Phạm Thị Kim Thoa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Đà Nẵng. Số: 5(46)/2011. Trang: 70-78. Năm 2011. (Apr 15 2012 5:33PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: First record of Elsholtzia kachinensis (Lamiaceae: Nepetoideae) for the Flora of Vietnam. Authors: Thanh Son Hoang, Dao-Zhang Min, Pham Thi Kim Thoa & Bo Li. Phytotaxa ISSN 1179-3163 (SCIE/Q2). No: 430 (1):057-60. Pages: 057-060. Year 2020. (Feb 4 2020 7:48PM)
[2]Article: GIS-based habitat model to predict potential areas for the upcoming occurrences of an alien invasive plant, Mimosa pigra L. Authors: Thai Son Le*, Pham Thi Kim Thoa*, Nguyen Van Tuan. Forestry Studies, ISSN 1406-9954 (H=10, IF: 1.24; Q2). No: Metsanduslikud Uurimused 70. Pages: pp.32-43. Year 2019. (Oct 28 2019 12:41PM)
[3]Article: Premna vietnamensis (Lamiaceae, Premnoideae), a distinct new species from the Central Highlands of Vietnam. Authors: Do Van Hai, Dao-Zhang Min, Nguyen Sinh Khang, Yun-Hong Tan, Pham Thi Kim Thoa, Gemma L.C. Bramley, Rogier P.J. de Kok, Bo Li.. Plos One (ISSN: 1932-6203; SCIE, IF=3.54, Q1). No: 13(5). Pages: 1-14. Year 2018. (May 3 2018 3:35PM)
[4]Article: Biodiversity of medicinal plants in Ba Na Nui Chua nature reserves, Da Nang city, Viet Nam. Authors: Pham Thi Kim Thoa, Hoang Thanh Son, Nguyen Thi Kim Yen. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES), ISSN: 2220-6663; IF=1.35. No: Vol.7,No.6. Pages: p.216-221. Year 2015. (Jan 7 2016 3:14PM)
[5]Article: Medicinal plants used by the Hre community in the Ba To district of central Vietnam. Authors: Vo Van Minh, Nguyen Thi Kim Yen, Pham Thi Kim Thoa. . Tạp chí: Journal of Medicinal Plants Studies. No: 2/2914. Pages: ISSN: 2320-3862; IF=1.88. Year 2014. (Jun 11 2014 9:58PM)
[6]Article: Biodiversity indices and utilization of edible wild plants: a case study of the Cham Island in Quang Nam Province, Vietnam. Authors: Pham Thi Kim Thoa, Le Phuoc Cuong and Nguyen Thi Kim Yen. Journal of Research in Environmental Science and Toxicology, ISSN: 2315-5698; IF=1.4. No: Vol.2,No.9. Pages: pp.167-174. Year 2013. (Jan 9 2014 7:34PM)
[7]Article: SPATIAL ANALYSIS FOR WOODY PLANTS FOREST COVER BIODIVERSITY OF ECOTOURISM OBJECTS IN NATURAL CONSERVATION AREA - SON TRA PENINSULA – DANANG CITY . Authors: Pham Thi Kim Thoa, Tchernov I.M . СПбГЛТУ - Россия, ISSN 0327-9537. No: 8. Pages: 53-61. Year 2012. (Feb 4 2013 4:28PM)
[8]Article: Fragmentation and mixing of plantations as a result of economic activity. Authors: Алексеев А.С., Фам Тхи Ким Тхоа., Чернов И.М.. Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. Вып. 191. СПб, ISSN: 2079-4304. Pages: 13-22. Year 2010. (May 17 2011 8:19PM)
[9]Article: Spatial analysis of forest vegetation cover diversity using GIS-technologies (case study for Lisino training and experimental forest). . Authors: Фам Тхи Ким Тхоа, Чернов И.М., Алексеев А.С.. Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. (Санкт-Петербург) ISSN: 2079-4304
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 192. Pages: 288-296. Year 2010.
(May 17 2011 8:25PM)
[10]Article: Spatial analysis of the forest plant cover variety (based on the example of experimental-research [Lisinskogo] forest management). Authors: Фам Тхи Ким Тхоа, Чернов И.М., Алексеев А.С.. Биологическое разнообразие, озеленение, лесопользование. Сборник материалов Международной научно-практической конференции молодых ученых, проходившей 11-12 ноября 2008 г. СПб.: Изд-во СПбГЛТА. Pages: 46-52. Year 2009. (May 17 2011 8:14PM)
[11]Article: Violations of forest during harvesting. Authors: Фам Тхи Ким Тхоа
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Современные проблемы и перспективы рационального лесопользования в условиях рынка. Сборник материалов Международной научно-практической конференции молодых ученых, проходившей 15-16 ноября 2006 г. СПб.: Изд-во СПбГЛТА
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Pages: 35-58. Year 2007.
(May 17 2011 8:27PM)
[12]Article: Features of the dynamics forests of Leningrad region. Authors: Фам Тхи Ким Тхоа, Нгуен Нган Хa. Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. Сборник докладов молодых ученых на ежегодной научной конференции Санкт-Петербургской лесотехнической академии. No: Вып. 12. СПб., 2007. ISSN: 2079-4304. Pages: 64-66. Year 2007. (May 17 2011 8:28PM)
[13]Article: Features of the dynamics forests of Leningrad region. Authors: Фам Тхи Ким Тхоа, Нгуен Нган Ха. Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. Сборник докладов молодых ученых на ежегодной научной конференции Санкт-Петербургской лесотехнической академии. СПб. No: ,ISBN5-9239-0060-2. Pages: 64-66. Year 2007. (May 17 2011 8:31PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn