Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,301,618

 Nghiên cứu nhân giống cây Hồng diệp (Gymnocladus chinensis Baill.) bằng phương pháp nuôi cây mô
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vũ Thị Bích Hậu, Võ Quốc Bảo, Phạm Thị Kim Thoa
Nơi đăng: Tạp chí Nông nghiệp &PTNT, bộ NN&PTNT; ISSN 1859-4581; Số: 12/2016;Từ->đến trang: 217-223;Năm: 2016
Lĩnh vực: Nông lâm ngư; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu nhân giống cây Hồng Diệp (Gymnocladus chinensis Baill. bằng phương pháp nuôi cấy mô từ quả (hạt) và thân non. Kết quả nuôi cấy mắt ngủ trên thân non trong 15 phút dùng dung dịch HgCl2 0,1% bổ sung dung dịch Tween-80 khử trùng đạt tỷ lệ mẫu sống cao và phục hồi nhanh nhất (đạt 33,33%) khi được nuôi cấy trên môi trường cơ bản WPM có bổ sung 30g/l đường, 8g/l agar sau 04 tuần theo dõi. Môi trường nuôi cấy thích hợp để phát triển cụm chồi, cho hệ số nhân chồi đạt 6,1 và chiều cao trung bình chồi đạt 3,53 cm sau 04 tuần nuôi cấy là WPM có bổ sung 30g/l đường + 8g/l agar + BAP 0,2 mg/l. Môi trường thích hợp để tạo cây hoàn chỉnh, cho tỷ lệ mẫu chồi tạo được rễ chiếm cao nhất và đạt 89,62%, số rễ trung bình trên mỗi mẫu đạt 5,43 rễ, chiều dài trung bình của rễ cao nhất đạt 19,44 mm sau 08 tuần nuôi cấy là WPM có bổ sung 30g/l đường + 8g/l agar + 0,1 mg/l NAA + 1g/l than hoạt tính.
ABSTRACT
This paper presents the results of spiecies Gymnocladus chinensis Baill. multiplication using the tissue culture method from fruit (or seeds) and stem sections. The result shows that the nodal explant culture on young stems during 15 minutes using 0.1% HgCl2 and Tween-80 sterilized solution got the high survival sample rate and recovered fastest (at 33.33%) when it was raised in the WPM basic environment supplemented with 30g/l sugar, 8 g/l agar after 04 weeks of follow-up. Appropriate culture environment for the development of shoot clump was WPM supplemented with 30 g/l sugar, 8g/l agar, and BAP 0.2 mg/l. In this environment, the bud multiplier could reach to 6.1 and the average bud height reached 3.53 cm after 04 weeks. Appropriate environment to create a complete tree with the highest root formation rate at 89.62%, the average number of roots reaching 5.43 roots per sample, the average highest length of roots at 19.44 mm after 08 weeks was WPM added 30 g/l sugar, 8g/l agar, 0.1 mg/l NAA, and 1 g/l of activated charcoal.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn