Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,834,608

 Đặc điểm cấu trúc quần xã thực vật rừng lá rộng thường xanh núi đất tại thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Thị Kim Thoa
Nơi đăng: Tạp chí Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn; Số: 17;Từ->đến trang: 1-9;Năm: 2017
Lĩnh vực: Nông lâm ngư; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Kết quả nghiên cứu tại các trạng thái rừng khu vực núi đất có sự đồng nhất về thành phần loài với mật độ trung bình là 730 cây/ha tại trạng thái rừng nghèo, rừng nghèo kiệt và với mật độ 860 cây/ha tại trạng thái rừng giàu và trung bình. Hầu hết tổ thành các trạng thái tổ thành có sự kế cận giữa tầng tái sinh và tầng cây gỗ với mật độ cây tái sinh từ 8.640 – 15.440 cây/ha. Quy luật phân bố N/D1.3 tại khu vực nghiên cứu theo quy luật Weibull với tần suất phân bố tập trung ở cấp kính1 (đường kính từ 6,0-10 cm) và cấp kính thứ 2 (đường kính 10,0-14,0 cm). Chỉ số đa dạng sinh học định lượng tại khu vực được đánh giá đa dạng, trong đó chỉ số Shannon – Wiener H’ = 4,23 cho ta thấy mức độ đa dạng ở đây rất tốt. Chỉ số độ phong phú Margalef tại đây = 17,5 là rất phong phú. Trong quá trình điều tra, tại khu vực nghiên cứu còn ghi nhận sự có mặt của một số loài đặc hữu, quý hiếm như: Giác đế Đà Nẵng (Goniothalamus touranensis Ast), Cù đèn Đà Nẵng Croton touranensis Gagnep., Kim giao (Nageia fleuryi (Hickel) de Laub), Sơn huyết (Melanorrhea laccifera Pierre),… do vậy cần tiếp tục nghiên cứu nhằm quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên rừng thành phố
ABSTRACT
This article has shown the results of the investigation in lowland forest status with homogeneity of species composition with an average density of 730 trees / ha in two status: poor forest status, exhausted forest. The density of rich forest and medium forest status are 860 trees/ha. The composition of all status has an interconnection between regeneration layer and wood tree layer from 8.640 – 15.440 trees/ha according to Weibull distribution with the frequency distribution of the diameter class 1 (diameter from 6,0 - 10 cm) and the second diameter (diameter 10.0-14.0 cm). The biodiversity index is variety and homogeneous species distribution. In addition, the study area have some rare species and endemic species such as Goniothalamus touranensis Ast, Croton touranensis Gagnep, Nageia fleuryi Hickel De Laub, Melanorrhea laccifera Pierre, etc. Therefore, the further research is needed to manage, conserve and development sustainability the city's forest resources.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn