Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,175,438

 Thực trạng đa dạng các loài thực vật đặc hữu, quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị Kim Thoa, Hoàng Thanh Sơn, Vũ Thị Bích Hậu
Nơi đăng: Tạp chí Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn; Số: 16/2017;Từ->đến trang: 1-10;Năm: 2017
Lĩnh vực: Nông lâm ngư; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo tổng hợp các kết quả nghiên cứu thực trạng đa dạng các loài thực vật đặc hữu, quý hiếm tại khu Bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa. Trên khu vực nghiên cứu tiến hành điều tra, khảo sát, phỏng vấn ghi nhận sự xuất hiện của 53 loài loài thực vật đặc hữu, quý hiếm thuộc 33 họ của 3 lớp và 2 ngành. Dạng sống chủ yếu của các loài thực vật đặc hữu, quý hiếm thuộc cây thân gỗ với 35 loài, chiếm 66%. Đa dạng giá trị sử dụng xác định thuộc nhóm cây cho gỗ (28 loài, chiếm 52,8%) và nhóm cây làm thuốc (với 23 loài, chiếm 43,4%). Đa dạng các loài thực vật đặc hữu, quý hiếm theo mức phân hạng thể hiện: có 15 loài theo phân hạng của IUCN năm 2015, chiếm 28,3%; theo sách Đỏ Việt Nam năm 2007 có 44 loài, chiếm 83%, Nghị định số 32/2006/NĐ-CP năm 2006 có 9 loài, chiếm 17% và theo Thông tư số 04/2017 của CITES là 5 loài, chiếm 9,4%.Ngoài ra sự có mặt của 6 loài đặc hữu Đà Nẵng và Việt Nam đã được xác nhận. Sự phân bố của các loài thực vật đặc hữu, quý hiếm theo đai cao cụ thể số lượng loài và số lượng cá thể tập trung ở đai cao 200-300 m, 700-900 m và 1.000-1.200 m. Từ các kết quả nghiên cứu, mức độ phân hạng tạo cơ sở cho các nghiên cứu chuyên sâu về bảo tồn, phát triển loài thực vật quý hiếm tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bà nà – Núi Chúa thành phố Đà Nẵng là điểm cấp thiết trong nghiên cứu này.
ABSTRACT
This research presents status of rare and endemic plants in Ba Na – Nui Chua Nature Reserve. A total of 53 species belonging to 33 families of 3 classes and 2 Phyla are considered rare and endemic species by conservation organizations and/or state and agencies. Of those, 15 species are listed in the IUCN Red List data (2015), accounting for 28.3% of total rare and endemic species recorded; 44 species in Vietnam Red Data Book 2007, accounting for 83%. 9 species are listed in Decree No.32/2006 of the Vietnamese government and 5 species are listed in the list of wild animals and plants specified in the Annexes of the Convention on International Trade of Endangered Wild Animals and Plants according to Circular 04/2017/TT-BNNPTNT. Furthermore, 6 species are endemic plants to Da Nang and Vietnam. The main plants life form of rare and endemic species in Ba Na – Nui Chua Nature Reserve is trees with 35 species, accounting for 66%. Category use value are identified that 23 species are medicinal plants, 28 species of woodly plants group. The majorities of rare and endemic species in Ba Na – Nui Chua nature reserve are distributed from 200 – 300 m, 700 – 900 m and 1000-1200 m above sea level. The results will be a database for further deeply researches on conservation of rare and endemic species in Ba Na – Nui Chua Nature Reserve.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn