Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,603,387

 Các loài cây thuốc có tiềm năng khai thác tự nhiên, giá trị bảo tồn và gây trồng tại thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Công Tuấn, Vũ Bích Hậu, Phạm Thị Kim Thoa
Nơi đăng: Tạp chí Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn, Bộ NN&PTNT; Số: 17/2017;Từ->đến trang: 149-157;Năm: 2017
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn