Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,816,089

 Пространственный анализ разнообразия лесного растительного покрова (на примере Лисинского учебно-опытного лесхоза)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Фам Тхи Ким Тхоа, Чернов И.М., Алексеев А.С.
Nơi đăng: Биологическое разнообразие, озеленение, лесопользование. Сборник материалов Международной научно-практической конференции молодых ученых, проходившей 11-12 ноября 2008 г. СПб.: Изд-во СПбГЛТА; Số: ;Từ->đến trang: 46-52;Năm: 2009
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn