Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,974,511

 Пространственный анализ разнообразия лесного растительного покрова с применением ГИС-технологий (на примере Лисинского учебно-опытного лесхоза)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Фам Тхи Ким Тхоа, Чернов И.М., Алексеев А.С.
Nơi đăng: Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. (Санкт-Петербург) ISSN: 2079-4304
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 192;Từ->đến trang: 288-296;Năm: 2010
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In the paper the spatial diversity of forest vegetation cover of Lisino training and experimental forest the branch of Saint-Petersburg State Forest Technical Academy was studied. Analysis was done using the data of two successive forest inventories made in the years 1993 and 2004. For quantitative assessment of vegetation diversity indices of variability and compactness was used and results was compared between Lisino training and experimental forest districts and in time. Spatial analysis of forest cover diversity was done using digital maps and GIS-technology.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn