Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,974,407

 Phân tích chỉ số đa dạng sinh học của thực vật thân gỗ trong khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà - TP. Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị Kim Thoa
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp -Viet Nam journal of Forest science; Số: 3/2012;Từ->đến trang: 2301-2309;Năm: 2012
Lĩnh vực: Nông lâm ngư; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phương pháp thực hành nghiên cứu phân tích định lượng về tính đa dạng sinh học nhằm để xác định các chỉ số: chỉ số Shannon (H), chỉ số quan trọng (IVI), chỉ số mức độ chiếm ưu thế hay còn gọi là chỉ số Simpson (Cd), chỉ số tương đồng hay chỉ số Sorensen (SI). Khi giá trị của các chỉ số cao nghĩa là tính đa dạng cao tương ứng với giá trị sinh học cao. Đây là phương pháp nghiên cứu hết sức cần thiết nhằm tạo cơ sở dữ liệu cho các giải pháp bảo tồn, hoạch định chính sách và kế hoạch sử dụng bền vững nguồn tài nguyên đa dạng sinh học. Lần đầu tiên áp dụng phương pháp này để đánh giá tính đa dạng sinh học cho thực vật thân gỗ tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà – thành phố Đà Nẵng. Kết quả điều tra, khảo sát ở 12 ô tiêu chuẩn ghi nhận được 96 loài thực vật thân gỗ trên các sinh cảnh khác nhau: rừng tự nhiên, rừng tự nhiên Chò chỉ, rừng trồng, trảng cỏ, rừng tự nhiên nghèo kiệt và đất trống. Chỉ số quan trọng (IVI) cho thấy một trật tự ưu thế trong quần thể thực vật nghiên cứu, trong đó loài Chò đen (Parashorea stellata Kurz) có ưu thế cao nhất (IVI = 35,38) và sự biến động cá thể khá rõ rệt trong các sinh cảnh nghiên cứu. Chỉ số Shannon (H) khá cao, dao động từ 1,62 đến 4,76 (rừng tự nhiên, rừng tự nhiên Chò đen từ 3,61 đến 4,76, rừng trồng từ 1,86 đến 2,60, trảng cỏ 1,62, rừng tự nhiên nghèo kiệt 1,97 và đất trống từ 2,62 đến 2,82. Chỉ số Cd thay đổi từ 0,051 đến 0,499 cho thấy mức độ đa dạng sinh học của các quần xã đang có chiều hướng giảm xuống. Giá trị chỉ số SI của thảm thực vật thân gỗ giữa các hiện trường nghiên cứu dao động từ 0,04 đến 0,50 thể hiện một sự khác biệt rất lớn về thành phần loài nghiên cứu ở các hiện trường này. Như vậy đa dạng sinh học Khu BTTN Sơn Trà là khá cao và đang bị tác động bởi môi trường và các hoạt động phát triển vì vậy trong thời gian tới cần có các biện pháp bảo tồn phù hợp
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
The article introduces the method of studing quantitative analysis the biodiversity of plants (Biodiversity measurement): H - Shannon’s index, Importance Value Index – IVI, Cd- Simpson’s index, SI – Sorensen’s index. When these indices are high, that means that this is a high diversity area as well as high biological value. This method is applied to assess the biodiversity of forest cover’s woody plant in the nature conservation areas of Son Tra peninsula, Danang City. This is an important role for strategic planning in the conservation of biodiversity and sustainable development in the context of climate change. However, these researchs in Vietnam are limited now. Totally, 12 plots was surveyed with 96 woody species. The IVI index shows the order dominant flora in the study, in which species is dominant Parashorea stellata Kurz highest (IVI = 35.38), and individual variation is quite evident in the research. The H index of woody species is rather high, from 1,62 to 4,76, compared with the H of natural forest (3,61 to 4,76), plantations (1,86 to 2,60), grassland (1,62), poor natural forests (1,97) and bare land (2,62 to 2,82). Simpson Index – Cd: 0.051 to 0.499 change that level of biodiversity of the communities have tended to decrease. SI value of the index of woody vegetation between the field studies ranged from 0.04 to 0.50, has shown a huge difference species composition in the present study this field. This biodiversity Son Tra peninsula is quite high and is influenced by environment and development activities in the future so require protection measures match exists. This assessment is very necessary in creating a database for conservation solutions, policy forming and planning sustainable use of biodiversity resources.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn