Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,293,807

 Biodiversity indices and utilization of edible wild plants: a case study of the Cham Island in Quang Nam Province, Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Pham Thi Kim Thoa, Le Phuoc Cuong and Nguyen Thi Kim Yen
Nơi đăng: Journal of Research in Environmental Science and Toxicology, ISSN: 2315-5698; IF=1.4; Số: Vol.2,No.9;Từ->đến trang: pp.167-174;Năm: 2013
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This study clarified the biodiversity, ecology and utilization of wild edible plants in the biosphere reserve Cham Island, Hoi An, Quang Nam Province. Using the research methods of quantitative analysis (identification of index), biological diversity (biodiversity measurement): Shannon Index - H (Shannon index), Simpson index - Cd (Concentration of Dominance), Abundance - A and frequency - F of each species. These methods have been applied to assess the biodiversity of plants used as vegetable. This study implemented 20 plots survey and recorded 43 plant species, belonging to 30 families, in different habitats such as: evergreen forests, woodlands scattered sparse, shrub - grassland, bare land, fields and along streams. H index ranged from 0.46 to 1.94 with average value about 1.28 is the lowest in evergreen forest habitats (0.69 -1.46), scattered sparse woodlands (1.15 to 1.53), grass, shrubs (1.35) and vacant land, rice fields, along streams (0.46 to 1.94). This study was aimed to create a database solution for the conservation, development and planning sustainable use of biodiversity resources.
ABSTRACT
This study clarified the biodiversity, ecology and utilization of wild edible plants in the biosphere reserve Cham Island, Hoi An, Quang Nam Province. Using the research methods of quantitative analysis (identification of index), biological diversity (biodiversity measurement): Shannon Index - H (Shannon index), Simpson index - Cd (Concentration of Dominance), Abundance - A and frequency - F of each species. These methods have been applied to assess the biodiversity of plants used as vegetable. This study implemented 20 plots survey and recorded 43 plant species, belonging to 30 families, in different habitats such as: evergreen forests, woodlands scattered sparse, shrub - grassland, bare land, fields and along streams. H index ranged from 0.46 to 1.94 with average value about 1.28 is the lowest in evergreen forest habitats (0.69 -1.46), scattered sparse woodlands (1.15 to 1.53), grass, shrubs (1.35) and vacant land, rice fields, along streams (0.46 to 1.94). This study was aimed to create a database solution for the conservation, development and planning sustainable use of biodiversity resources.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn