Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,605,052

 Medicinal plants used by the Hre community in the Ba To district of central Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vo Van Minh, Nguyen Thi Kim Yen, Pham Thi Kim Thoa.
Nơi đăng: Tạp chí: Journal of Medicinal Plants Studies; Số: 2/2914;Từ->đến trang: ISSN: 2320-3862; IF=1.88;Năm: 2014
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Ethnobotanical studies on traditional medicinal plants were conducted in Ba To district and documented different types of traditional medicinal plants used by the indigenous peoples. The study was focused on identifying medicinal plants, distribution, disease treated, part of the plant used, methods of preparation… A total 45 species of medicinal plants (belonging to 26 families) were collected. Of them, 2 species of medicinal plants were found in the Red List medicines Vietnam, 6 species were assumed as precious ones, according to local knowledge of the people. Medicinal plants are mined primarily from nature (84.44 %). Based on indigenous knowledge, such plants expressed to treat 12 different diseases the most medicinal plants used to treat osteoarthritis, kidney, endocrine and liver.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn