Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,816,022

 Xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định quản lý tài nguyên rừng sử dụng phương pháp Electre III và thử nghiệm phân tích các giải pháp chiến lược đáp ứng biển đổi khí hậu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Văn Hiệu*; TS. Phạm Thị Kim Thoa
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 5(78).2014;Từ->đến trang: 150;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày về việc xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định quản lý tài nguyên rừng sử dụng phương pháp ELECTRE III, xác định các giải pháp đáp ứng biến đổi khí hậu, đảm bảo phát triển bền vững. Nội dung của bài báo được phân tích nhằm hướng đến các mục tiêu: (i) Nghiên cứu phương pháp ELECTRE III; (ii) Ứng dụng phương pháp ELECTRE III và xây dựng hệ thống hổ trợ ra quyết định quản lý tài nguyên rừng; (iii) Xác định các giải pháp đáp ứng biến đổi khí hậu và (iv) Đánh giá các giải pháp theo các tiêu chí đã xác định, có sự tham gia của cộng đồng và có tính đến các can thiệp về chính sách, pháp lý, giúp người ra quyết định lựa chọn được giải pháp phù hợp nhất. Kết quả chính của bài báo được giải thích và minh họa bởi bài toán quản lý tài nguyên rừng đáp ứng biến đổi khí hậu tại Cù Lao Chàm và việc xây dựng thành công chương trình.
ABSTRACT
This paper presents the building of a decision support system in forest resources management using ELECTRE III methods and identifying solutions to the response of climate change, thus ensuring the sustainable development. The contents of this paper are analyzed to solve the research objectives: (i) Research method ELECTRE III;(ii) The application of the ELECTRE III methods and building decision support systems in forest resources management in Cu Lao Cham;(iii) Identifying solutions to responses of climate change (iv) Evaluating the solutions according to the criteria defined, with the participation of the community. This helps decision makers choose the most appropriate solutions. The main results of the paper are explained and illustrated by the problem of managing forest resources in response to climate change in the Cham Islands and the successful building of the programs.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn