Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,878,068

 Tìm hiểu các biểu thức ẩn dụ về tình yêu đôi lứa chứa "lòng" trong tiếng Việt và :heart" trong tiếng Anh qua thi ca
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hồ Trịnh Quỳnh Thư*; Phan Văn Hòa
walgreens prints coupons open free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: Số 02(87).2015;Từ->đến trang: 91;Năm: 2015
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ẩn dụ theo quan điểm tri nhận cho phép hiểu một miền ý niệm trừu tượng hơn thông qua một miền ý niệm ít trừu tượng hơn nhờ vào các biểu thức ngôn ngữ; đó là nơi hàm chứa và phần nào thể hiện văn hóa dân tộc. Lakoff và Johnson [5], Lakoff và Turner [6], Kövecses [2] và Lý Toàn Thắng [11] trong những công trình nghiên cứu về thuyết tri nhận đã khẳng định điều này. Bài viết tiếp cận hướng lý luận như vậy để khảo sát hơn 300 bài thơ tiếng Việt và gần 300 bài thơ tiếng Anh có biểu thức ẩn dụ về tình yêu đôi lứa chứa từ “lòng” trong tiếng Việt và từ “heart” trong tiếng Anh; từ đó phân tích và đối chiếu nhằm tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa các biểu thức ẩn dụ có hai từ này. Khi xét ở khía cạnh văn hóa và ngôn ngữ để dẫn đến kết luận, người viết còn tham khảo những ý tưởng chủ đạo của Trần Ngọc Thêm [15] và một số nhà nghiên cứu liên quan đến văn hóa và ngôn ngữ.
ABSTRACT
Metaphor, according to cognitive view, refers to understanding a more abstract domain through a more concrete domain via linguistic expressions. It is said that through the expressions of metaphor the culture of a people can exist and be revealed.This is also confirmed in the studies in cognitive linguistics by Lakoff and Johnson [5], Lakoff and Turner [6], Kövecses [2] and Lý Toàn Thắng [11]. Based on such approaches, this paper has investigated over 300 Vietnamese poems and nearly the same number in English containing metaphorical expressions for love, which have the word “lòng” in Vietnamese and the word “heart” in English. Then, the writer analyses and contrasts the findings to find out the similarities and differences in using these words in metaphorical expressions of love in the two languages. When considering the relationship between culture and language to come to the conclusion, the writers also refer to Trần Ngọc Thêm’s [15] and other authors’ ideas in the same field.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn