Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Danh hóa và ẩn dụ ngữ pháp từ góc nhìn ứng dụng ngôn ngữ. Tác giả: Phan Văn Hòa, Giả Thị Tuyết Nhung. Ngôn Ngữ & Đời Sống, ISSN 0868-3409. Số: 1 (293)/2020. Trang: 5-14. Năm 2020. (Aug 14 2020 3:38PM)
[2]Bài báo: D COGNITION AND LANGUAGE ACQUISITION: Significance of embodied learning in the classroom . Tác giả: Phan Van Hoa, Ho Trinh Quynh Thu. kY HTQT GloCALL Globalization and Localization in Computer – Assisted Language Learning, Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHĐN, NXB Đà Nẵng 2020. Số: ISBN: 978-604-84-5004-5. Trang: 85-90. Năm 2020. (Aug 14 2020 3:19PM)
[3]Bài báo: Thực hành hóa các cách tiếp cận mới trong dạy – học các môn lí thuyết tiếng Anh của chương trình đào tạo cử nhân tiếng Anh ở Việt Nam, . Tác giả: Phan Văn Hòa. TC Ngôn Ngữ & Đời Sống ISSN 0868-3409. Số: 9 (289)/2019. Trang: 31-39. Năm 2019. (Aug 14 2020 3:26PM)
[4]Bài báo: Phân tích và định hướng ứng dụng ngôn ngữ học cấu trúc vào dạy-học các môn lí thuyết trong chương trình cử nhân tiếng Anh ở Việt Nam. Tác giả: Phan Văn Hòa. Ngôn Ngữ & Đời Sống, ISSN 0868-3409. Số: 3 (283)/2019. Trang: 28-34. Năm 2019. (Aug 14 2020 3:31PM)
[5]Bài báo: e="mso-bidi-font-style:normal">Nhận diện và phân tích những vấn đề tồn tại trong dạy và học các môm Lý thuyết tiếng của chương trình cử nhân tiếng Anh ở Việt Nam. Tác giả: Phan Van Hoa. TC Ngôn Ngữ & Đời Sống, ISSN 0868-3409. Số: số 1 (281). Trang: 47-53. Năm 2019. (Aug 14 2020 3:01PM)
[6]Bài báo: Từ Đặc điểm tiếng Việt nhìn lại thành phần câu. Tác giả: Nguyễn Thị Minh Trang & Phan Văn Hòa. Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học toàn quốc: KYHT Ngôn ngữ Việt Nam trong bối cảnh giao lưu, hội nhập và phát triển, NXB Dân trí. Số: 1660-2/QĐXB/NXBDT, NXB Dân trí. Trang: 708-716. Năm 2019. (Aug 14 2020 4:07PM)
[7]Bài báo: Ideational metaphor in English and Vietnamese behaviorial clauses.. Tác giả: Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc. Tạp chí Journal of Social Sciences and Humanities. Số: V4. N02. (2018). Trang: Pages237-254. Năm 2018. (Aug 14 2020 2:49PM)
[8]Bài báo: Flavour of love reflected in English and Vietnamese metaphorical expressions. . Tác giả: Tác giả: Phan Văn Hòa, Trịnh Thị Quỳnh Thư. Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống. Số: Số: 6(273) 2018. Trang: 46-52. Năm 2018. (Aug 14 2020 2:52PM)
[9]Bài báo: Tri nhận tình yêu qua hiện tượng mùa trong thi ca . Tác giả: Tác giả: Phan Văn Hòa, Trịnh Thị Quỳnh Thư, Nguyễn Thị Thanh Hương. Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống. Số: Số: 7(274). Trang: Trang 3-8. Năm 2018. (Aug 14 2020 11:19AM)
[10]Bài báo: Vai trò các môn lý thuyết tiếng Anh trong chương trình đào tạo cử nhân tiếng Anh ở Việt Nam . Tác giả: Phan Văn Hòa. Kỷ Yếu hội thảo Quốc gia, NXB Đại học Huế, ISBN 978-604-912-968-1. Số: ISBN 978-604-912-968-1. Trang: 160-172. Năm 2018. (Aug 14 2020 11:29AM)
[11]Bài báo: Flavour of love reflected in English and Vietnamese metaphorical expressions. . Tác giả: Phan Văn Hòa, Trịnh Thị Quỳnh Thư. Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống. Số: Số: 6(273). Trang: 46-52. Năm 2018. (Aug 14 2020 11:33AM)
[12]Bài báo: Diện mạo tình yêu qua các diễn đạt ẩn dụ trong thi ca hiện đại. . Tác giả: Phan Văn Hòa, Trịnh Thị Quỳnh Thư. Tạp chí Ngôn Ngữ, ISSN 0866-7519, Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam, Viện NNH. Số: số 2(345) /2018. Trang: 13-22. Năm 2018. (Aug 14 2020 11:37AM)
[13]Bài báo: Major Contemporay Approaches to the Analysis of the Vietnamese Simple Clause . Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc. Tạp chí VNU Journal of Foreign Studies.ISSN 2525-2445,. Số: Vol.33.N.6 (2017). Trang: Pages. 102-122. Năm 2017. (Aug 14 2020 11:48AM)
[14]Bài báo: Khảo cứu phương thức dịch mệnh đề hành vi mơ hồ trong tiếng Anh sang tiếng Việt trên cơ sở đảm bảo tính tương đồng về nghĩa ý niệm. Tác giả: PGS.TS. Phan Văn Hòa*; TS. Trần Hữu Phúc*; Nguyen Thi Tu Trinh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(115).2017. Trang: 96. Năm 2017. (Jul 21 2017 4:42PM)
[15]Bài báo: Circumstantial Meanings in Behavioral Clauses in English and Vietnamese.. Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc. VNU Journal of Social Sciences and Humanities, ISSN 2354-1172. Số: Vol.3, Number 5. Trang: 46-52. Năm 2017. (Aug 14 2020 2:09PM)
[16]Bài báo: (23). Ẩn dụ tình yêu được diễn đạt qua ý niệm không gian và thời gian trong Truyện Kiều của Nguyễn Du. Tác giả: Phan Văn Hòa, Trịnh Thị Quỳnh Thư.. Tạp chí Ngôn Ngữ, Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam, Viện NNH. Số: số 1 (332). Trang: 16-32. Năm 2017. (Aug 14 2020 2:17PM)
[17]Bài báo: Some Suggestions on How to Identify and Classify Behavioral Processes in English and Vietnamese. Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc.. VNU Journal of Foreign Studies. Số: Vol.33.N.3 (2017). Trang: 1-13. Năm 2017. (Aug 14 2020 2:12PM)
[18]Bài báo: e="mso-bidi-font-style:normal">Đặc điểm của tham thể trong câu hành vi tiếng Việt và tiếng Anh,. Tác giả: Tác giả Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc. ,. TC Khoa học Quân sự. Số: số 08-7/2017. Trang: 18-32. Năm 2017. (Aug 14 2020 2:24PM)
[19]Bài báo: Đặc điểm của chu cảnh trong cú hành vi tiếng Anh và tiếng Việt . Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc.. Tuyển tập công trình Hội thảo quốc gia. ISSN.978-604-84-2517-3. NXB Đà Nẵng..7/2017. Số: ISSN.978-604-84-2517-3. Trang: 303-307. Năm 2017. (Aug 14 2020 2:29PM)
[20]Bài báo: Halliday’s Functional Grammar: Philosophical Foundation and Epistemology. . Tác giả: Tác giả Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc.. Journal of English Language and Literature ISSN: 2368-2132. Số: Volume 7 No.3. June 2017. Trang: pages 536-542. Năm 2017. (Aug 14 2020 2:32PM)
[21]Bài báo: A Study of the Translation of Intermediate behavioral Clauses from English to Vietnamese Based on Ideational Equivalence. . Tác giả: Tác giả Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Số 06(115)/2017. Trang: 90-96. Năm 2017. (Aug 14 2020 2:43PM)
[22]Bài báo: A study of shift patterns of ideational metaphors in English and Vietnamese. . Tác giả: Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa. Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống. Số: Số: 13(267). Trang: Trang 68-77. Năm 2017. (Aug 14 2020 2:46PM)
[23]Bài báo: Phân tích chức năng của mệnh đề hành vi biểu thị hành vi cười trong tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Phan Van Hoa*, Tran Huu Phuc, Nguyen Thi Tu Trinh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(103).2016. Trang: 76. Năm 2016. (Jun 17 2016 2:36PM)
[24]Bài báo: Định vị từ trong các diễn đạt ần dụ tình yêu tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Phan Văn Hòa, Hồ Trịnh Quỳnh Thư*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(99).2016. Trang: 72. Năm 2016. (Apr 7 2016 3:46PM)
[25]Bài báo: Từ Đề án Ngoại Ngữ Quốc Gia 2020, tìm hiểu những yếu tố tác động tích cực đến chất lượng giáo viên tiếng Anh. Tác giả: Phan Văn Hòa*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 02(87).2015. Trang: 60. Năm 2015.
(May 15 2015 11:04AM)
[26]Bài báo: Tìm hiểu các biểu thức ẩn dụ về tình yêu đôi lứa chứa "lòng" trong tiếng Việt và :heart" trong tiếng Anh qua thi ca. Tác giả: Hồ Trịnh Quỳnh Thư*; Phan Văn Hòa
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Số 02(87).2015. Trang: 91. Năm 2015.
(May 15 2015 11:04AM)
[27]Bài báo: Ngôn ngữ dưới góc nhìn chuyển hóa chất lượng dạy và học: Bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh - Giải pháp từ kinh nghiệm triển khai đề án ngoại ngữ quốc gia 2020. Tác giả: PGS.TS. Phan Văn Hòa. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 11 (241). Trang: 8-14. Năm 2015. (May 20 2016 4:03PM)
[28]Bài báo: ỨNG DỤNG ẨN DỤ NGỮ PHÁP ĐỂ VIẾT MỘT BÀI VIẾT HỌC THUẬT. Tác giả: Phan Văn Hòa , Nguyễn Văn Vui. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 1. Trang: 110. Năm 2015. (Mar 23 2016 3:49PM)
[29]Bài báo: Nghiên cứu cách dịch cấu trúc sóng đôi trong truyện Kiều của Nguyễn Du từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Tác giả: Nguyễn Thị Hương Ly*; PGS.TS. Phan Văn Hòa*
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Số 2(75).2014. Trang: 58. Năm 2014.
(May 8 2014 4:31PM)
[30]Bài báo: Tác động của tiếng Anh đến sự phát triển kinh tế và chiến lược nâng cao trình độ tiếng Anh của Việt Nam. Tác giả: PGS.TS. Phan Văn Hòa & ThS. Phan Hoàng Long. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 12(230) 2014. Trang: 61-64. Năm 2014.
(Jan 7 2016 10:18AM)
[31]Bài báo: ẨN DỤ TRI NHẬN VỀ HÌNH ẢNH CÁC CẶP TÌNH NHÂN TRONG THI CA ANH VIỆT. Tác giả: PGS.TS. Phan Văn Hòa; Lương Thị Tâm. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 6(79).2014, Quyển 2. Trang: 53. Năm 2014.
(Sep 19 2014 11:22AM)
[32]Bài báo: Ý nghĩa của ẩn dụ ý niệm trong nhạc dân ca của tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: PGS.TS. Phan Văn HòaNguyễn Ngọc Ái Quỳnh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 2 (63). Trang: 96-100. Năm 2013. (May 20 2016 4:06PM)
[33]Bài báo: Đánh giá chất lượng chuyên môn của giáo viên dạy tiếng Anh ở trường trung học phổ thông và trung học cơ sở ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phan Van Hoa. TC Khoa học & Phát triển Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 168/2012. Trang: 27-31. Năm 2012.
(Mar 9 2013 4:47PM)
[34]Bài báo: Vai trò của Ẩn dụ trong ngôn bản. Tác giả: Phan Văn Hòa
marriage affairs open i want an affair
. TC Ngôn ngữ & Đời sống. Số: 5 ( 199) 2012. Trang: 4-10. Năm 2012. (Mar 9 2013 5:13PM)
[35]Tham luận: Thực tiễn tổ chức đánh giá rà soát năng lực tiếng Anh cho giáo viên phổ thông các sở Giáo dục & Đào tạo tại Miền trung: Định dạng đề thi - Bài học kinh nghiệm. Tác giả: Phan Van Hoa. Kỷ yếu hội thảo 4/2012. Trang: 18-30. Năm 2012. (Mar 9 2013 9:20PM)
[36]Bài báo: Ẩn dụ ý niệm " Tình yêu là cuộc hành trình" trong tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Phan Văn Hòa và Hồ Thị Quỳnh Thư. TC Ngôn ngữ & Đời sống,
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 9 (191) 2011. Trang: 15-19. Năm 2011.
(Mar 9 2013 4:55PM)
[37]Bài báo: Dạy và học tiếng Anh theo các mục đích cụ thể ở Việt Nam giai đoạn 2011-2012 từ góc nhìn thực tiễn và hướng chiến lược của Đề án ngoại ngữ quốc gia. Tác giả: Phan Van Hoa. TC Ngôn ngữ & Đời sống,. Số: số 12 (194) 2011. Trang: 1- 10. Năm 2011. (Mar 9 2013 4:34PM)
[38]Tham luận: Chuẩn giáo viên tiếng Anh tiểu học theo Đề án 1400/TTg-CP. Tác giả: PGS.TS. Phan Văn Hoà
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Hội thảo về Chuẩn năng lực giáo viên tiếng Anh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Năm 2011.
(May 6 2011 9:16AM)
[39]Bài báo: Nhận thức về Ngôn ngữ quảng cáo dưới góc nhìn của ẩn dụ ý niệm. Tác giả: Phan văn Hòa & Huỳnh Trung Ngữ. TC Khoa hoc Công nghê ĐHĐN. Số: 1 (42) 2011. Trang: 218- 227. Năm 2011. (Mar 9 2013 5:30PM)
[40]Bài báo: Khảo sát một số đặc trưng ngữ nghĩa của cụm động từ phân đoạn trong tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Phan Văn Hòa & Trương Minh Hoàng. TC Khoa học & Công Nghệ ĐHĐN. Số: 5(46) 2011. Trang: 206-214. Năm 2011. (Mar 9 2013 5:37PM)
[41]Bài báo: Khảo sát ẩn dụ ý niệm về cuộc đời, cái chết và thời gian trong thơ ca tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Phan Văn Hoà, Nguyễn Thị Tú Trinh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(40). Trang: 106-113. Năm 2010. (May 4 2011 3:38PM)
[42]Bài báo: Cấu trúc chuyển tác trong ngôn bản Anh và Việt. Tác giả: Phan Văn Hoà, Phan Thị Thuỷ Tiên
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 11(181). Trang: 18-28. Năm 2010.
(May 4 2011 4:27PM)
[43]Bài báo: Thế giới kinh nghiệm trong các bản tin và xã luận tiếng Việt từ góc nhìn ngữ pháp chức năng. Tác giả: Phan Văn Hoà, Phan Thị Thuỷ Tiên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 3(38). Trang: 186-193. Năm 2010.
(May 4 2011 3:13PM)
[44]Bài báo: Phân tích kinh nghiệm trong văn bản tiếng Việt theo quan điểm ngữ pháp chức năng. Tác giả: Phan Văn Hoà, Phan Thị Thuỷ Tiên
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1(36). Trang: 156-163. Năm 2010. (May 4 2011 3:25PM)
[45]Bài báo: Học tập thông qua tiếng Anh một triển vọng từ Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Phan Văn Hoà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(40). Trang: 92-98. Năm 2010. (May 4 2011 3:30PM)
[46]Bài báo: Thể nghiệm các năng lực giao tiếp, đọc viết và chuyển dịch ngữ nghĩa các bản tin từ góc nhìn ngữ pháp chức năng kinh nghiệm. Tác giả: Phan Văn Hoà, Phan Thị Thuỷ Tiên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(40). Trang: 99-105. Năm 2010. (May 4 2011 3:35PM)
[47]Bài báo: Nghiên cứu về động cơ học tiếng Anh của học sinh trung học phổ thông ở Quảng Nam. Tác giả: Phan Văn Hoà, Lê Viết Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(34). Trang: 163-171. Năm 2009. (May 4 2011 3:17PM)
[48]Bài báo: Tìm hiểu từ “mặt” dưới góc nhìn Ngôn ngữ - Văn hoá. Tác giả: Phan Văn Hòa
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 4 (150). Trang: 325-338. Năm 2008.
(Apr 28 2011 3:43PM)
[49]Bài báo: Giáo viên ngoại ngữ trong quá trình đổi mới đại học. Tác giả: Phan Văn Hòa. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ 4: Đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lý để thực hiện tốt đào tạo ngoại ngữ theo học chế tín chỉ, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. Số: 4. Trang: 50 - 54. Năm 2008. (Apr 28 2011 3:12PM)
[50]Bài báo: Cương vực – một khái niệm cần được làm sáng tỏ từ góc nhìn của ngữ pháp chức năng. Tác giả: Phan Văn Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2 (25). Trang: 141-146. Năm 2008. (Apr 28 2011 3:13PM)
[51]Bài báo: Sức mạnh lập luận của phản ngữ trong diễn văn chính trị Anh – Việt. Tác giả: Phan Văn Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 2 (25). Trang: 153-160. Năm 2008.
(Apr 28 2011 3:20PM)
[52]Bài báo: Mối quan hệ giữa ‘Dạy cái gì và dạy như thế nào’ trong quá trình dạy ngoại ngữ. Tác giả: Phan Văn Hòa
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 3 (26). Trang: 172-177. Năm 2008.
(Apr 28 2011 3:33PM)
[53]Bài báo: Nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh cho người học thông qua thực hiện hệ thống và hiệu quả các loại bài luyện trong lớp học. Tác giả: Phan Văn Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 5 (28). Trang: 158-163. Năm 2008.
(Apr 28 2011 3:34PM)
[54]Bài báo: Dạy Văn hoá và dạy ngoại ngữ: Một quá trình thống nhất. Tác giả: Phan Văn Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6 (29). Trang: 163- 168. Năm 2008. (Apr 28 2011 3:37PM)
[55]Bài báo: TOEIC - Một công cụ hữu hiệu đánh giá ngữ năng và ngữ thi cho mọi đối tượng. Tác giả: Phan Văn Hòa
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội thảo: Đào tạo tiếng Anh trong các trường Đại học không chuyên ngữ
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 79 - 81. Năm 2008.
(Apr 28 2011 3:38PM)
[56]Bài báo: Phóng chiếu – nét khu biệt của quá trình tinh thần trên quan điểm của ngữ pháp chức năng. Tác giả: Phan Văn Hòa
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3 (20). Trang: 14 - 18. Năm 2007. (Apr 28 2011 3:04PM)
[57]Bài báo: Tìm hiểu về đề ngữ liên nhân trong các bài viết diễn văn chính trị Anh - Việt. Tác giả: Phan Văn Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4 (21). Trang: 141-146. Năm 2007. (Apr 28 2011 3:05PM)
[58]Bài báo: Ẩn dụ và ẩn dụ ngữ pháp. Tác giả: Phan Văn Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6 (23). Trang: 126-131. Năm 2007. (Apr 28 2011 3:06PM)
[59]Bài báo: Hoạt động của động từ nói và tổ hợp nói + X trong diễn trình phát ngôn dưới góc nhìn ngôn ngữ học chức năng. Tác giả: Phan Văn Hòa. Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống. Số: 12 (146). Trang: 7 - 11. Năm 2007. (Apr 28 2011 3:07PM)
[60]Bài báo: Ẩn dụ so sánh, ẩn dụ dụng học và ẩn dụ ngữ pháp. Tác giả: Phan Văn Hòa. Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống. Số: 4 (150). Trang: 9 - 16. Năm 2007. (Apr 28 2011 3:08PM)
[61]Bài báo: Dạy và học viết IELTS: Giải pháp nào hiệu quả?. Tác giả: Phan Văn Hòa. Kỷ yếu Hội nghị khoa học: Nâng cao chất lượng dạy-học ở trường Đại học Ngoại ngữ trong giai đoạn mới, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 2. Trang: 57 - 61. Năm 2006.
(Apr 28 2011 3:01PM)
[62]Bài báo: Mối quan hệ giữa đặc điểm người học và hệ thống đánh giá chuẩn chương trình cử nhân ngoại ngữ. Tác giả: Phan Văn Hòa. Tạp chí Khoa học & Công nghệ- Đại học Đà Nẵng. Số: 2 (14). Trang: 84 - 89. Năm 2006. (Apr 28 2011 3:04PM)
[63]Bài báo: Mối quan hệ giữa đặc điểm người học và hệ thống đánh giá chuẩn chương trình cứ nhân ngoại ngữ. Tác giả: Phan Văn Hòa. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “ Chuẩn đánh giá và công cụ đo trong đào tạo cử nhân ngoại ngữ - lý luận và thực tiễn”, Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN và Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 3(26). Trang: 172-177. Năm 2005.
(Apr 28 2011 3:00PM)
[64]Bài báo: Tự học ngoại ngữ: một chiến lược học tập đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển của đất nước. Tác giả: Phan Văn Hòa. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ 3, ĐHĐN. Số: 3. Trang: 709-712. Năm 2004. (Apr 28 2011 2:58PM)
[65]Bài báo: Giải quyết vấn đề nâng cao chất lượng dạy-học ngoại ngữ tại Đà Nẵng. Tác giả: Phan Văn Hoà. Hội thảo Khoa học Sở Giáo Dục và Đào tạo Tp Đà Nẵng. Năm 2003. (May 9 2011 9:00AM)
[66]Bài báo: Những sắc thái dụng học trong đại từ nhân xưng tiếng Việt-đối chiếu với tiếng Anh. Tác giả: Phan Văn Hoà. Hội thảo Khoa học lần thứ nhất về: Ngữ dụng học Việt Nam. Năm 2002. (May 9 2011 8:58AM)
[67]Bài báo: Nâng cao tính ứng dụng - thực tiễn trong quá trình đào tạo sau đại học các ngành ngoại ngữ. Tác giả: Phan Văn Hòa
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo Sau đại học các chuyên ngành ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ -ĐHQGHN
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 26 - 29. Năm 2001.
(Apr 28 2011 2:55PM)
[68]Bài báo: Cần hay không cần bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh. Tác giả: Phan Văn Hòa
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, trường Đại Học Sư Phạm - ĐHĐN. Trang: 97- 101. Năm 2000. (Apr 28 2011 2:50PM)
[69]Bài báo: Hệ thống yếu tố ngôn ngữ biểu thị vai tương tác trong tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Phan Văn Hòa. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia “Ngữ dụng học ” lần thứ nhất, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Số: 1. Trang: 224-231. Năm 1999. (Apr 28 2011 2:47PM)
[70]Bài báo: Dạy các yếu tố liên kết văn bản tiếng Anh cho người học Việt Nam. Tác giả: Phan Văn Hòa. Thông báo Khoa học, trường Đại học Sư phạm –Đại Học Đà Nẵng. Số: 2. Trang: 70 – 76. Năm 1998. (Apr 28 2011 2:46PM)
[71]Bài báo: Mạo từ xác định ‘ the’ trong tiếng Anh (góc nhìn quy chiếu). Tác giả: Phan Văn Hoà
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Xã hội, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Số: 4. Trang: 50 - 52. Năm 1995. (Apr 27 2011 2:28PM)
[72]Bài báo: Vấn đề dạy ngoại ngữ và hiện tượng áp đặt. Tác giả: Phan Văn Hoà
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Xã hội, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Số: 5. Trang: 56 - 58. Năm 1994. (Apr 27 2011 2:27PM)
[73]Bài báo: Suy nghĩ về vấn đề dịch và chuyển nghĩa tục ngữ trong dạy ngoại ngữ. Tác giả: Phan Văn Hoà. Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống - Viện Ngôn ngữ học Việt Nam. Năm 1993. (Apr 27 2011 2:26PM)
[74]Bài báo: Dạy và học tiếng Anh qua Video-Cassette ở Việt Nam. Tác giả: Phan Văn Hoà
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ nhất tại Việt Nam: Giáo dục ngôn ngữ - Hợp tác và phát triển, Đại học Tổng hợp Finders, Học viện Quốc gia Tasmania (Úc), Đại học Sư phạm Huế, và Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, TP Hồ Chí Minh
marriage affairs open i want an affair
. Trang: 67. Năm 1991.
(Apr 27 2011 2:25PM)
[75]Bài báo: Các kiểu câu có trật tự bất thường trong tiếng Anh (đối chiếu với tiếng Việt). Tác giả: Phan Văn Hoà. Tạp chí Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng. Số: 1. Năm 1986. (Dec 31 2010 10:05AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Terms of Sensory Perception in English and Vietnamese Metaphorical Expressions of Love. Authors: Ho Trinh Quynh ThuPhan Van Hoa. International Journal of Language and Linguistics. No: 4(2). Pages: 47-56. Year 2016. (Apr 4 2016 10:32AM)
[2]Article: A Study of Topology of Behavioral Clauses in English and Vietnamese in the Light of Functional Grammar. Authors: Hoa Van Phan & Trinh Thi Tu Nguyen
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. International Journal of Language and Linguistics
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. No: Volume 3, Issue 6, November 2015. Pages: 347-352. Year 2015.
(Jan 7 2016 8:18AM)
[3]Article: Pronunciation Errors and Perceptual Judgments of Accented Speech by Native Speakers of English. Authors: Hoa Phan and Sonca Vo
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. TESOL in Context, Special Edition S3 ( November 2012), ISSN 1030 - 8383
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: S3 November 2012. Pages: 1-9. Year 2012.
(Mar 8 2013 11:11PM)
[4]Article: The Use of Wikis in Collaborative Learning. Authors: Hoa V Phan, Asoc. Prof. & Long V Nguyen, Ph.D
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Manila, Philippines
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. No: http://glocall.org/. Pages: 36-43. Year 2011.
(Mar 9 2013 3:43PM)
[5]Presentations: The Use of Wikilis in Collaborative Learning. Authors: Hoa V Phan, Asoc. Prof. & Long V Nguyen, Ph.D. Conference proceedings: Glocal,l Manila, Philippines. Pages: 36-43. Year 2011. (Mar 9 2013 3:45PM)
[6]Article: LEARNING THROUGH ENGLISH A PERSPECTIVE FROM DA NANG UNIVERSITY, VIET NAM . Authors: Phan Van Hoa. UWE, Bristol, England. No: UWE Bristol 2001. Pages: 106-113. Year 2011. (Mar 9 2013 4:17PM)
[7]Article: Study of Learners’ Attitudes towards a Technology- enhanced Language Classroom. Authors: Hoa V Phan, Asoc. Prof. & Long V Nguyen, PhD. Proceedings of International Conference, Poland. No: Proceedings of International ConferenceClassroom - Oriented Research. Pages: 1-9. Year 2011. (Mar 9 2013 3:24PM)
[8]Article: How to apply TOEIC succesfully in Da Nang and the Central Area of Viet Nam. Authors: Phan Văn Hòa. Hội thảo quốc tế về TOEIC, Bộ Giáo dục và Đào tạo & TOEIC Việt Nam, Hà Nội. No: 2. Pages: 150-155. Year 2003. (Apr 28 2011 2:57PM)
[9]Article: Exploring change: A Case Study. Authors: Phan Văn Hoà. Partnership and Interaction, Asian Institute of Technology, Thái Lan. No: 51. Pages: 199 – 213. Year 2000. (Apr 28 2011 2:49PM)
[10]Article: Exploring and Unchanged Case in the change of English Language Education. Authors: Phan Văn Hòa. Language Curriculum & Instruction in Multicultural Societies, SEAMEO-Singapore
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 50. Pages: 125-130. Year 2000.
(Apr 28 2011 2:52PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn