Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='phanvanhoa' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 38,030,425

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trần Ngọc Hải
Đề tài:

The use of conceptual metaphor in English and Vietnamese idioms with human organs

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[2]Huỳnh Trung Ngữ
Đề tài:

An investigation into linguistic features of metaphor uses in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[3]Phan Thị Thuỷ Tiên
Đề tài: A suggested model for experiential analysis in English and Vietnamese texts and an application in News and editorials

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[4]Nguyễn Thị Tú Trinh
Đề tài:

An investigation into linguistic features of conceptual metaphors in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[5]Trương Thị Phương Mai
Đề tài: Commonly used english language drills in junior high schools in Hue

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2007

 2008

[6]Dương Ngọc Bích Đào
Đề tài: An investigation into the features of participants in a mental process: Sensers and phenomenon

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[7]Lê Thị Hoàng Vân
Đề tài: An investigation into linguistic features of antithesis in political speeches in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2008

[8]Nguyễn Thị Thuỳ Trang
Đề tài: Teachers' strategies in dealing with cultural aspects in teaching english at Kon Tum college of pedagogy

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2007

 2008

[9]Ngô Thị Thanh Mai
Đề tài: Some discourses feature ò political speeches in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[10]Nguyễn Thị Xuân Thuỷ
Đề tài: An investigation into distinguishing feature between material and mental processes in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[11]Lê Thị Hằng
Đề tài: A study of english verbs denoting behavioural process in constractive analyis with Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[12]Hoàng Thị Lan Anh
Đề tài: A study on difficulties in learning reading faced by non-english majors at Hue college of economics: Reality and solutions

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2006

 2007

[13]Nguyễn Thị Lan Anh
Đề tài: A study on difficulties faced by teachers in teaching grammar communicatively at Quang Binh junior teachers' college

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2006

 2007

[14]Chăn Tha Vi Sệt Phô xay
Đề tài: A Linguistic Study of Newspaper Headlines in English Newspapers Published in Laos

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

[15]Võ Thị Thanh Ngà
Đề tài: An investigation into Semantic and Funtional Features of Commonly-Used Connectors Expressing Contrative Argumentation

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

[16]Nguyễn Thị Thuỷ Dương
Đề tài:

Information Focus in English and Vietnamese Sentences

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

[17]Huỳnh Thị Hoài
Đề tài: A pragmatic study of humor in English and Vietnamese funny stories

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

[18]Trần Thị Hoài Thu
Đề tài: An investigation into How production activities are used in teaching grammar in non-english major classes at Hue University

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

[19]Hà Nguyễn Bảo Tiên
Đề tài: An investigation into Stance Markers Effecting the Content of the Utterance

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2004

[20]Trần Thị Tuý Phượng
Đề tài: An investigation into Open Responses to Questions in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2004

[21]Nguyễn Thị Tố Nga
Đề tài: An investigation into the syntactic and pragmatic features of Directives in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2003

[22]Nguyễn Thị Phước Trà
Đề tài: An investigation into the thematic structures in English and Vietnamese on functional and pragmatic aspects

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2003

[23]Đào Thị Thanh Thuỷ
Đề tài: Teaching English to adult learners in large heterogenneous classes in Quang Ngai

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2003

[24]Lê thị Mỹ Nhật
Đề tài: An investigation into the metaphoric devices in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2003

[25]Nguyễn Văn Long
Đề tài: Semantic features of English - Vietnamese idiomatic verb phrases

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2003

[26]Nguyễn Thị Thanh Hương
Đề tài:

The analysis of written discourse in deducing meaning of words and phrases

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2001

 2002

[27]Trương Văn Lành
Đề tài:

 contrastive study in newspaper headlines in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2001

 2002

[28]Võ Khắc Tiến
Đề tài: An investigation into written errors of English made by pupils at high schools in Danang city

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2001

 2002

[29]Đỗ Uyên Hà
Đề tài: A study on Ambiguity in English Compared with Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2000

 2001

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn