Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,879,584

 A Study of Topology of Behavioral Clauses in English and Vietnamese in the Light of Functional Grammar
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoa Van Phan & Trinh Thi Tu Nguyen
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: International Journal of Language and Linguistics
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: Volume 3, Issue 6, November 2015;Từ->đến trang: 347-352;Năm: 2015
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The study of the relation between human behavior and language is probably the most fascinating interests that a scholar can undertake. Actually, human behavior and language have very close, mutual and complex relationships which need exploring more. This paper reports on an ongoing Ph. D research in the light of functional grammar raised by Halliday M.A.K [11]. It aims at presenting (i) the theoretical background of experimental meaning: the system of transitivity and especially behavioral clauses, (ii) the identification of English and Vietnamese verbs that realize process in behavioral clauses with a corpus of English and Vietnamese literary work of the late 20th century and the early 21st century, (iii) a topology of behavioral clauses in English and Vietnamese literary work. When we look at the experimental metafunction, we are investigating the grammar of the clause as representation. To achieve the set goals, descriptive method and functional analysis are thoroughly chosen. Finally, this paper also employs the framework of Martin, Matthiessen and Painter [15], Bloor and Bloor [2] and Eggins [8] to find out more about the subtypes of behavioral processes in English and Vietnamese
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn