Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tác động của tiếng Anh đến sự phát triển kinh tế và chiến lược nâng cao trình độ tiếng Anh của Việt Nam
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Phan Văn Hòa & ThS. Phan Hoàng Long
Nơi đăng: Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 12(230) 2014;Từ->đến trang: 61-64;Năm: 2014
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
This article introduces several studies and surveys about the relationship between a country’s English proficiency and some components of its economy. It proves that English proficiency has an important impact on economic development.This article then looks at Vietnam Government’s stategy for improving the country’s English proficiency and offers some recommendations with the aim of effectively boosting the positive impacts of English on the economy. This paper is only a part of a series about the role of English and its important impacts on the economy development of the country in the integration age.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn