Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,879,212

 ỨNG DỤNG ẨN DỤ NGỮ PHÁP ĐỂ VIẾT MỘT BÀI VIẾT HỌC THUẬT
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Văn Hòa , Nguyễn Văn Vui
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 12(97).2015, Quyển 1;Từ->đến trang: 110;Năm: 2015
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thuật ngữ Ẩn dụ ngữ pháp (GM) được Halliday (1985) nêu lên lần đầu tiên trong quyển “Introduction to Functional Grammar”. GM được sử dụng phổ biến trong nhiều loại diễn ngôn khác nhau. GM được dùng trong bài viết càng nhiều thì bài viết đó càng trở nên trang trọng và học thuật hơn. Người học ngôn ngữ thường xuyên đối mặt với những cụm danh từ dài và phức tạp. Để hiểu được các cụm danh từ đó thật không dễ nhưng dùng chúng trong một bài viết lại càng khó hơn. Bài báo này sẽ đưa ra một số cấu trúc cơ bản của GM dựa trên lý thuyết Ngữ pháp chức năng hệ thống. Do vậy, đầu tiên bài báo này sẽ nêu tóm tắt về GM để chúng ta có một cái nhìn tổng quát về GM. Thứ hai, các loại GM được cung cấp để làm khung lý thuyết cho bài báo. Cuối cùng, một số cấu trúc của GM được gợi ý cho người viết và người học ngôn ngữ để họ nắm bắt và sử dụng những cấu trúc đó trong bài viết một cách hiệu quả nhất.
ABSTRACT
The term Grammatical Metaphor (GM) was first launched by Halliday (1985) in “An Introduction to Functional Grammar”. GM has been studied and commonly used in various types of discourse. The more GM is employed in writing, the more formal and academic the writing is. Language learners often face long and complex nominal phrases. To comprehend them is not easy, and to use them in writing is more difficult. This paper is to present some basic constructions of GM based on the theory of Systemic Functional Grammar. Thus, firstly, the paper gives a brief account of GM so that we can have an overview of the term GM. Secondly, types of GM are provided to establish the theoretical frame for the paper. Lastly, some common constructions of GM are suggested to help writers or language learners master them and use them in writing most efficiently.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn