Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,879,662

 Định vị từ trong các diễn đạt ần dụ tình yêu tiếng Anh và tiếng Việt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Văn Hòa, Hồ Trịnh Quỳnh Thư*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 2(99).2016;Từ->đến trang: 72;Năm: 2016
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Theo quan điểm tri nhận, ẩn dụ về bản chất mang tính ý niệm chứ không mang tính ngôn ngữ [18]. Vì vậy, nó là hiện tượng tư duy. Hầu hết các ý niệm trừu tượng, đặc biệt là tình yêu, đều được mô tả thông qua ẩn dụ. Ản dụ tình yêu đã được nghiên cứu khá nhiều; tuy nhiên, định vị từ dùng trong các diễn đạt ẩn dụ tình yêu hầu như chưa được quan tâm. Vì vậy, trong nghiên cứu này, chúng tôi chỉ tập trung khảo sát các diễn đạt ẩn dụ tình yêu chứa từ ngữ định vị trong hơn 800 bài thơ tình tiếng Anh và tiếng Việt. Kết quả khảo sát cho thấy từ ngữ định vị trong các diễn đạt ẩn dụ tình yêu khá phong phú ở cả hai ngôn ngữ. Nhiều điểm tương đồng cũng được tìm thấy với lý giải về ‘tính phổ quát của ẩn dụ’ [6]. Tuy nhiên, khác biệt văn hóa dẫn đến khác biệt trong cách sử dụng ngôn ngữ, điều này không ngoại lệ đối với các diễn đạt ẩn dụ tình yêu chứa các từ ngữ định vị.
ABSTRACT
Metaphor, according to cognitive view, is fundamentally conceptual [17]. It is not in language but in thought. Most abstract domains, especially love are described by metaphors. Metaphors of love have been much studied till now. However,terms of location which are used in metaphorical expressions of love have hardly been mentioned in detail.Therefore in this paper, we only focus on investigating the terms of location in linguistic metaphors of love in over 980 English and Vietnamese love poems. The findings are rather interesting with the diversity of these terms in love metaphorical expressions in the two languages. They are also relatively similar between English and Vietnamese by virtue of the ‘universality of metaphors’ [7]. Concurrently, there are also some dissimilarities detected between English and Vietnamese because of the influences of Western and Eastern culture on the ways of using language in expressing love.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn