Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,879,164

 Cần hay không cần bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Văn Hòa
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, trường Đại Học Sư Phạm - ĐHĐN; Số: ;Từ->đến trang: 97- 101;Năm: 2000
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn