Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu về thái độ của người học đối với lớp học ngoại ngữ có ứng dụng công nghệ.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoa V Phan, Asoc. Prof. & Long V Nguyen, PhD
Nơi đăng: Proceedings of International Conference, Poland; Số: Proceedings of International ConferenceClassroom - Oriented Research;Từ->đến trang: 1-9;Năm: 2011
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
This presentation aims to examine the participants’ reflections on and perceptions of the application of CMC, both synchronous and asynchronous. Data for analysis included the questionnaire, consisting of the 24 4-point Likert scale items (Error! Reference source not found.), appended with the six open-ended questions, and the interview transcripts of 14, out of 30, students from the CMC class who volunteered to participate in the informal interviews. It is necessary to explain that a one-sample two-tailed t-test, with the hypothetical mean score of 2.5 and the confident interval of 95%, was run for each of the 24 Likert scale items in order to frame the analysis of this section. Overall, the section deals with the fourth research question concerning the students’ perceptions of and reflections on the application of CMCL to the learning process in the EFL classroom.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn