Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nhận thức về Ngôn ngữ quảng cáo dưới góc nhìn của ẩn dụ ý niệm
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Phan văn Hòa & Huỳnh Trung Ngữ
Nơi đăng: TC Khoa hoc Công nghê ĐHĐN; Số: 1 (42) 2011;Từ->đến trang: 218- 227;Năm: 2011
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn