Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Khảo sát một số đặc trưng ngữ nghĩa của cụm động từ phân đoạn trong tiếng Anh và tiếng Việt
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Phan Văn Hòa & Trương Minh Hoàng
Nơi đăng: TC Khoa học & Công Nghệ ĐHĐN; Số: 5(46) 2011;Từ->đến trang: 206-214;Năm: 2011
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn