Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,878,531

 Nghiên cứu cách dịch cấu trúc sóng đôi trong truyện Kiều của Nguyễn Du từ tiếng Việt sang tiếng Anh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hương Ly*; PGS.TS. Phan Văn Hòa*
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: Số 2(75).2014;Từ->đến trang: 58;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dịch thơ luôn là vấn đề trung tâm của các cuộc bàn luận về dịch thuật từ khi ngành dịch ra đời. Bài viết tập trung vào cách dịch cấu trúc song hành trong 2 bản dịch Truyện Kiều của Nguyễn Du: bản dịch của Huỳnh Sanh Thông [8] and và bản dịch của Micheal Counsell [2]. Bài viết khảo sát những vấn đề lí thuyết chính liên quan đến các chiến lược dịch của Catford và nghiên cứu sự giống nhau, khác nhau của 2 bản dịch; đồng thời tìm ra chiến lược dịch nào được sử dụng nhiều nhất trong 2 bản dịch. Nghiên cứu cho thấy Thay đổi đơn vị câu (Unit- shifts) là chiến lược được sử dụng nhiều nhất và Thay đổi nội hàm câu (Intra-system-shifts) là chiến lược được sử dụng ít nhất trong cả hai bản dịch. Hơn nữa, bản dịch của Huỳnh Sanh Thông gần với bản gốc của Nguyễn Du hơn so với bản dịch của Micheal Counsell.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
The translation of poetry has always been the central issue for discussion since translation came into being. This article concentrated on the translation of parallelism in the two English versions of Truyện Kiều by Nguyễn Du: The Tale of Kiều by Huỳnh Sanh Thông [8] and Kiều by Micheal Counsell [2]. The article reviews major theories relating to translation procedures suggested by Catford, investigates the similarities and differences between the two versions and generalizes the most frequently used procedures in the rendering of parallelisms. The investigation shows that Unit – shifts is the most used procedure and Intra- system –shifts is the least used procedure in both English versions. Futhermore, the translation by Huỳnh Sanh Thông is closer to the original than the one by Micheal Counsell.
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn