Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu hệ thống ngữ nghĩa thể hiện qua 3 loại mệnh đề chức năng để thực hiện các chiến lược giao tiếp
Chủ nhiệm:  Phan Văn Hoà
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  
Số: B2009-ĐN05-17 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn