Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 65,900,048

 Tổng quan và so sánh hiện trạng quản lý bùn thải giữa các trạm xử lý nước thải tập trung tại TP. Đà Nẵng, Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TRAN Thi Yen Anh, PHAM PHU Song Toan
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (ISSN 1859 - 1531); Số: Special Issue, 11(96).2015, Quyển 2;Từ->đến trang: 1 - 4;Năm: 2015
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Quá trình xử lý nước thải tạo ra một lượng lớn bùn thải, cần phải có biện pháp quản lý phù hợp và thân thiện với môi trường trước khi xử lý. Tuy nhiên, hiện trạng quản lý và xử lý tại Việt Nam nói chung, đặc biệt là tại thành phố Đà Nẵng nói riêng vẫn còn chưa đảm bảo, chưa chặt chẽ và còn nhiều bất cập. Vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng quản lý bùn thải cũng như sự hiểu biết về bùn thải của các nhân viên chuyên trách, so sánh cách thức quản lý bùn thải giữa các trạm xử lý nước thải tập trung và đề xuất giải pháp phù hợp. Kết quả của nghiên cứu được thực hiện từ các phiếu điều tra, khảo sát trực tiếp và các thông tin thu thập tại mỗi trạm xử lý.
ABSTRACT
Wastewater treatment leads to large quantity of sewage sludge, which requires appropriate management before final disposal. However, the current management and treatment in Vietnam, especially in Da Nang City, still have been inadequate and unreliable. Therefore, this research was carried out to assess the current situation of infrastructure and staffs’ knowledge, to compare the ways to manage sewage sludge and to discuss future solutions for sewage sludge management among wastewater treatment plans in Danang city. The results of the research are obtained from questionnaire survey, observation survey as well as collected data from every plant
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn