Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,603,232

[1] Đề tài Khác: Oriented-Planning Solid Waste Management System of A Tourism Area in Hoi An City toward Sustainability (On Going...). Chủ nhiệm: Song Toan PHAM PHU. Thành viên: Misuzu ASARI (GSGES-Kyoto University - Japan). Mã số: 2020-2021. Năm: 2021. (May 27 2020 9:57AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Tối ưu hóa mô hình quản lý và xử lý chất thải rắn cho đô thị du lịch ở Việt Nam - Nghiên cứu điển hình cho thành phố Hội An. Chủ nhiệm: Phạm Phú Song Toàn. Thành viên: Takeshi Fujiwara, Kiều Thị Hòa. Mã số: T2019-06-115. Năm: 2019. (Oct 29 2019 9:00AM)
[3] Đề tài Khác: RESEARCH ON APPLICATION OF 3R PROGRAM (REDUCE-REUSE-RECYCLE) FOR SOLID WASTE MANAGEMENT IN THE DORMITORY OF DANANG UNIVERSITY. Chủ nhiệm: Phạm Phú Song Toàn. Mã số: GSGES. Năm: 2016. (Apr 15 2016 9:36PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sản xuất phân bón dạng lỏng giàu N, P từ các chất thải giàu dinh dưỡng. Chủ nhiệm: ThS. Phạm Phú Song Toàn. Mã số: T2016-06-04. Năm: 2016. (Jun 28 2016 7:38AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC HIẾU KHÍ KIỂU TIẾP XÚC THEO MÔ HINH PHÒNG THÍ NGHIỆM. Chủ nhiệm: Phạm Phú Song Toàn. Mã số: T2009 - 06 -70. Năm: 2010. (Jan 5 2011 9:32PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÓ HÀM LƯỢNG CHẤT HỮU CƠ CAO BẰNG THIẾT BỊ KỴ KHÍ DÒNG CHẢY NGƯỢC (UASB). Chủ nhiệm: Phạm Phú Song Toàn. Mã số: T2010-06-02. Năm: 2009. (Jan 5 2011 9:41PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP THEO QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM. Chủ nhiệm: Phạm Phú Song Toàn. Mã số: T2008-06-05. Năm: 2008. (Jan 5 2011 9:23PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn