Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,605,236

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hóa học Môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2020 Đại học  ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN
[2]Độc học Môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2020 Đại học  ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN
[3]Công nghệ xử lý Chất thải rắn
Ngành: Khoa học môi trường
 2020 Đại học  ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN
[4]Giáo dục Môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2019 Đại học  ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN
[5]Phân tích và Khảo sát Môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2010 Cao Đẳng  ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN
[6]Hóa học và Độc học Môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2008 Cao Đẳng  CĐ Công nghệ - ĐHĐN
[7]Đánh giá tác động Môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2008 Cao Đẳng  CĐ Công nghệ - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn