Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='ppstoan' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,977,386

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Greenhouse gas emissions from municipal solid waste disposal sites – A case study in Hoi An city. Tác giả: Pham Phu Song Toan, Tran Minh Thao, Tran Thi Ngoc Linh. Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một. Số: ISSN 1859-4433 - Số 6 (31). Trang: 67-74. Năm 2016. (Jul 12 2016 9:43AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu chiết tách Tanin từ quả điều giả (Anacardium occidentale L.) và ứng dụng bảo quản dầu thực vật. Tác giả: Trần Thị Ngọc Linh, Trần Thị Kim Hồng, Phạm Phú Song Toàn. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN 1859-1531 Số 11(108) - Quyển 2. Trang: 102-106. Năm 2016. (Nov 21 2016 1:35PM)
[3]Bài báo: Tổng quan và so sánh hiện trạng quản lý bùn thải giữa các trạm xử lý nước thải tập trung tại TP. Đà Nẵng, Việt Nam. Tác giả: T. T. Y. Anh, P. P. S. Toan. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (ISSN 1859 - 1531). Số: Special Issue, 11(96).2015, Quyển 2. Trang: 1 - 4. Năm 2015. (Sep 12 2015 3:32PM)
[4]Bài báo: Đánh giá tác động của biếu đổi khí hậu đến dòng chảy lưu vực sông Vu Gia, Tỉnh Quảng Nam bằng mô hình SWAT. Tác giả: K.T. Hòa, P. P. S. Toàn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (ISSN 1859 - 1531). Số: Special Issue, 11(96).2015, Quyển 2. Trang: 67 - 71. Năm 2015. (Nov 25 2015 10:31AM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ vi sinh cố định nitơ từ bùn thải hoạt tính của trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp thủy sản Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng. . Tác giả: P. P. S. Toàn, K.T. Hòa, T. T. Y. Anh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN (ISSN: 1859-1531). Số: Special Issue, Số 11(96).2015, Quyển 2. Trang: 195. Năm 2015. (Mar 4 2016 4:09PM)
[6]Bài báo: Research on reducing residue of Fipronil pesticide by Vetiver grass in constructed wetland - A case study in Quang Nam Province, Vietnam. Tác giả: P. P. S. Toan. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN (ISSN: 1859-1531). Số: Số 12(97).2015, Quyển 1. Trang: 67. Năm 2015. (Mar 23 2016 8:56AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Analyzing Solid Waste Management Practices for The Hotel Industry. Authors: Song Toan Pham Phu, Minh Giang Hoang, Takeshi Fujiwara. Global Journal of Environmental Science and Management (ISI). No: 4(1). Pages: 19-30. Year 2018. (Dec 5 2017 12:09PM)
[2]Article: An Analysis of Waste Characteristics and Counting of Greenhouse gas Emissions from Cam Ha Composting Facility in Hoi An City, Vietnam. Authors: Song Toan PHAM PHU, Takeshi FUJIWARA, Thi Hoa KIEU. Proceeding of The 5th VJWECR 2017, Construction Publishing House. No: ISBN: 978-604-82-2197-3. Pages: 221-227. Year 2017. (Sep 12 2017 4:55PM)
[3]Presentations: Song Toan Pham Phu, Minh Giang Hoang, Takeshi Fujiwara. Authors: Song Toan Pham Phu, Minh Giang Hoang, Takeshi Fujiwara. Global Waste Management (www.iswmaw.com). Pages: 867-875. Year 2017. (Dec 19 2017 12:50PM)
[4]Article: Municipal Waste Generation and Composition In A Tourist City - Hoi An, Vietnam. Authors: Minh Giang HOANG, Takeshi FUJIWARA and Song Toan PHAM PHU. Journal of JSCE. No: Vol 5. Pages: 123 - 1332. Year 2017. (Dec 6 2016 10:10AM)
[5]Article: Predicting Waste Generation Using Bayesian Model Averaging. Authors: M.G. Hoang, T. Fujiwara, S.T. Pham Phu , K.T. Nguyen Thi. Global Journal of Environmental Science and Management (ISI). No: 3 (4). Pages: 385 - 402. Year 2017. (Aug 19 2017 11:41PM)
[6]Presentations: A Comparison of Solid Waste Generation Rate Between Types of Hotel in Hoi An Ancient City, Vietnam. Authors: Song Toan PHAM PHU, Takeshi FUJIWARA, Minh Giang HOANG. Proceeding of 28th Annual Conference of JSMCWM (Tokyo Institute of Technology, Japan). Pages: 507-508. Year 2017. (Sep 7 2017 2:37PM)
[7]Presentations: Waste Separation at Source Practice and Recycling Potential of The Hotel Industry in Hoi An Ancient City, Vietnam. Authors: Song Toan Pham Phu*, Takeshi Fujiwara, Giang Hoang Minh. Proceeding of 4th International Conference on Final Sink. Pages: 101-102. Year 2017. (Oct 21 2017 7:11PM)
[8]Presentations: An Investigation of Household Waste Generation And Composition in Hoi An, Vietnam. Authors: Hoang Minh Giang, Fujiwara Takeshi, Pham Phu Song Toan. 3RINCs Conference 2016. Pages: 123-126. Year 2016. (Dec 24 2015 2:12PM)
[9]Presentations: Municipal Solid Waste Characterisation And Waste Management Issues In A Tourist City - Hoi An, Vietnam. Authors: Hoang Minh Giang, Fujiwara Takeshi, Pham Phu Song Toan. International Conference in HongKong. Pages: 1-10. Year 2016. (Feb 20 2017 12:40PM)
[10]Article: Study on estimating greenhouse gas emissions (GHG) from municipal wastewater treatment plants in Danang City. Authors: Song Toan PHAM PHU, Minh Thao TRAN, Thi Hoa KIEU, Martin LIUZE. Proceeding of 4th VJWECR 2017, The National University of HCM. No: ISBN: 978-604-73-4623-3. Pages: 213-221. Year 2016. (Sep 7 2016 8:08PM)
[11]Presentations: An investigation of household waste generation and composition in Hoi An, Vietnam. Authors: Hoang Minh Giang, Fujiwara Takeshi, Pham Phu Song Toan. Proceeding of 3rd 3R International Scientific Conference on Material Cycles and Waste Management 2016. Pages: 190 - 194. Year 2016. (Nov 25 2015 8:49AM)
[12]Article: Forecasting water quality of Cu-De river to the year 2020 by Qual2K model. Authors: P. P. S. Toan, N. T. Hung. Proceeding of The 3th VJWECR 2015, Construction Publishing House. No: ISBN: 978-604-82-1531-6. Pages: 296 - 301. Year 2015. (Sep 12 2015 3:23PM)
[13]Article: Research on the correltion between Chlorphyl and organic matter BOD, COD, Phosphorus, and total Nitrogen in stagnant lake basin. Authors: P. P. S. Toan. Sustainable Living with Environmental Risks - Springer. No: ISBN 978-4-431-54803-4. Pages: 177 - 191. Year 2014. (Sep 12 2015 3:17PM)
[14]Presentations: Determining the rational dimension of Thoa river to ensure the drainage during the crop periodmarriage affairs open i want an affair. Authors: NGUYEN The Hung(1), LE Hung(1), Keota CHANTHAVONG(1), NGUYEN Truong Huy(1), HO Van Hoa(1), PHAM Phu Song Toan(2). World City Water Forum Infra-Workshop 2010. Pages: 17 - 46. Year 2010. (Feb 8 2011 11:11AM)
[15]Presentations: Applying finite element method in many river's problems. Authors: Nguyễn Thế Hùng, Phạm Phú Song Toàn, Đặng Viết Dũng, Võ Văn Dương, Nguyễn Hoàng Lâm, Huỳnh Thị Thu Trâm, Võ Nguyễn Đức Phướcunfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me. World City Water Forum Infra-Workshop 2010. Pages: 236 - 237. Year 2010. (Jan 5 2011 9:53PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn