Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 65,896,746

 Đánh giá tác động của biếu đổi khí hậu đến dòng chảy lưu vực sông Vu Gia, Tỉnh Quảng Nam bằng mô hình SWAT
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: KIỀU Thị Hòa, PHẠM PHÚ Song Toàn
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (ISSN 1859 - 1531); Số: Special Issue, 11(96).2015, Quyển 2;Từ->đến trang: 67 - 71;Năm: 2015
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã có những ảnh hưởng rõ rệt đến lưu vực sông Vu Gia – một trong hai con sông lớn của tỉnh Quảng Nam, vì vậy việc áp dụng mô hình hóa hiện đang là một hướng tiếp cận mới nhằm giải quyết và dự báo các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực môi trường. Nghiên cứu này bước đầu áp dụng mô hình SWAT nhằm đánh giá các tác động của khí hậu lên dòng chảy sông, cung cấp thông tin cho việc định hướng quản lý và quy hoạch lưu vực sông, góp phần vào phát triển bền vững cho lưu vực. Trong nghiên cứu này, dữ liệu đầu vào cho mô hình được lấy từ năm 2001 – 2010. Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định mô hình được dựa trên lưu lượng thực đo tại trạm thủy văn Thành Mỹ với chỉ số NSI lần lượt là 0,78 và 0,91. Kết quả này cho thấy SWAT có thể ứng dụng để đánh giá diễn biến dòng chảy sông Vu Gia dưới tác động của biến đổi khí hậu.
ABSTRACT
In recent years, climate change has clearly impacted on the Vu Gia river basin, Quang Nam province, therefore the application of model is a new approach to solve and forecast environmental problems. This study applies SWAT model aiming to assess impacts of climate condition to the flow of Vu Gia river. This provides information for the orientation of management and planning for the river basin which contribute to sustainable development of the basin. In this research, input data of SWAT model is collected from 2001 to 2010. Model calibration and validation results are based on observed flow at Thanh My hydrological station with NSI of 0.78 and 0.91 respectively. It can be seen that SWAT model can be applied to the assessment of the Vu Gia river’s flow changes in the future under the impact of climate change.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn