Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 65,898,486

 Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ vi sinh cố định nitơ từ bùn thải hoạt tính của trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp thủy sản Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PHẠM PHÚ Song Toàn, KIỀU Thị Hòa, TRẦN Thị Yến Anh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN (ISSN: 1859-1531); Số: Special Issue, Số 11(96).2015, Quyển 2;Từ->đến trang: 195;Năm: 2015
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu này chỉ ra rằng trong bùn thải từ trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp thủy sản Thọ Quang, Đà Nẵng có hàm lượng C, N, P, K và vi sinh cố định nitơ (Rhizobium) cao, phù hợp làm nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ vi sinh cố định nitơ. Trong nghiên cứu này, bùn thải được nghiên cứu phối trộn với mùn cưa ở các tỷ lệ VBTSH:Vmùn cưa = 3:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:3 và 1:4 bằng mô hình ủ hiếu khí tự nhiên quy mô nhỏ (V = 34 L) trong 30 ngày để xây dựng quy trình sản xuất tối ưu. Sản phẩm của quá trình ủ là phân hữu cơ vi sinh cố định Nitơ đạt tiêu chuẩn chất lượng phân bón vi sinh (TCVN 7185:2002) tại một số thông số chất lượng cơ bản (N, P, K, C/N, Rhizobium)
ABSTRACT
This study shows that the waste activated sludge from the waste water treatment plant in the Tho Quang seafood industrial zone, Da Nang has a high content of Carbon (C), Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K) and nitrogen-fixing microorganisms (Rhizobium), which makes it possible for this sludge to be used as a raw material to produce nitrogen-fixing microbial biofertilizer. In this study, the waste activated sludge was mixed with sawdust according to the proportion Vsluge:Vsawdust = 3:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:3 and 1:4 in a small-scale natural aerobic model (V = 34 L) for 30 days to build up an optimal production procedure. The resulting product is nitrogen-fixing microbial biofertilizer which meets the Vietnamese quality standards for microbial biofertilizer (TCVN 7185: 2002) in terms of some basic parameters (pH, moisture, N, P, K, C/N, Rhizobium).
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn