Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 65,900,772

 Research on reducing residue of Fipronil pesticide by Vetiver grass in constructed wetland - A case study in Quang Nam Province, Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PHAM PHU Song Toan
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN (ISSN: 1859-1531); Số: Số 12(97).2015, Quyển 1;Từ->đến trang: 67;Năm: 2015
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong nghiên cứu này, một cuộc khảo sát về thuốc trừ sâu tại Tỉnh Quảng Nam đã cho thấy thuốc trừ sâu Regent 800GW (thành phần chính là Fipronil) được bán nhiều nhất (95%) và sử dụng phổ biến nhất (82%). Dư lượng Fipronil – chất được xếp vào “Nhóm C-chất có khả năng gây ung thư cho người” do U.S.EPA công bố - còn lại trong đất và nước ngầm là điều không thể tránh khỏi. Kết quả phân tích đã chứng minh rằng, hàm lượng Fipronil trong nước ngầm ở các gia đình gần cánh đồng dao động khoảng 1,0 mg/L – 2,0 mg/L. Vì thế, nghiên cứu này nhằm mục đích khảo sát khả năng hấp thụ Fipronil của cỏ vetiver trong mô hình đất ngập nước nhân tạo. Mô hình được xây dựng với thể tích 36L và mật độ cây 100 cây/m2. Cỏ vetiver tươi tốt có bộ rễ dài rậm khoảng 20cm. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng với vận tốc dòng (3,3.10-6 m/s) và thời gian lưu nước tối ưu (7,58 giờ), hiệu quả hấp thụ Fipronil của hệ thống đất ngập nước nhân tạo với cỏ vetiver là tốt nhất 72%.
ABSTRACT
In this study, a survey of pesticides in Quang Nam Province illustrates that the best-selling and the highest frequency of use is Regent 800 WG, of which the main component is Fipronil, with 95% and 82% respectively. Thus, that the residue of Fipronil, a chemical substance in “Group C that can cause cancer in humans” according to the U.S. EPA, in the soil and groundwater is inevitable. The results have proven that the concentration of Fipronil in groundwater at farmers’ households, which are closed to the paddy field, is around 1.0 mgL to 2.0 mg/L. Therefore, this study aims to examine the absorptive capacity of constructed wetland system in which vetiver grass is the selective plant. The pilot of constructed wetland is designed in 36 L tank with the density of vetiver grass of 100 plants/m2. The vetiver grass is 20 cm long with bushy roots. The results show that the fipronil, which reduces efficiency of the constructed wetland by vetiver grass,reaches 72% with the optimal velocity and hydraulic retention time (HRT) of 3.30*10-6 m/s and 7.58 hours, respectively.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn