Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 65,895,050

 Greenhouse gas emissions from municipal solid waste disposal sites – A case study in Hoi An city
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Song Toan PHAM PHU, Minh Thao TRAN, Ngoc Linh Thi TRAN
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một; Số: ISSN 1859-4433 - Số 6 (31);Từ->đến trang: 67-74;Năm: 2016
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nowadays, climate change is getting more complicated with high intensity and greenhouse gas emissions are believed as the main cause of climate change. In 2015, Hoi An City emitted 8,855 tons of CO2-eq from municipal solid waste disposal sites, which treated 25,000 tons of solid waste from domestic and tourist activities. Base on the Life Cycle Assessment (LCA) method and Nordtest methods, the solid waste flow in disposal sites was analyzed and the sources of greenhouse gas emissions were identified. In addition, IPCC-2006 was a main tool for calculating, estimating and forecasting amount of greenhouse gas. The results of this study showed that some activities in Cam Ha Composting Facility emitted 5,522 tons of CO2-eq, in which activities of using electricity, combusting diesel fuel and composting process were 1.6%, 7.8% and 90.6% of total GHG, respectively. Besides, 3,344 tons of CO2-eq was emitted from decomposited of Landfill site. Furthermore, this study was analyzed specifically the composition of GHG whereby three main components were calculated such as CH4 (67.7% - 6,004 tons of CO2-eq), N2O (26.6% - 2,357 tons of CO2-eq) and CO2 (5.7% - 505 tons).
ABSTRACT
Nowadays, climate change is getting more complicated with high intensity and greenhouse gas emissions are believed as the main cause of climate change. In 2015, Hoi An City emitted 8,855 tons of CO2-eq from municipal solid waste disposal sites, which treated 25,000 tons of solid waste from domestic and tourist activities. Base on the Life Cycle Assessment (LCA) method and Nordtest methods, the solid waste flow in disposal sites was analyzed and the sources of greenhouse gas emissions were identified. In addition, IPCC-2006 was a main tool for calculating, estimating and forecasting amount of greenhouse gas. The results of this study showed that some activities in Cam Ha Composting Facility emitted 5,522 tons of CO2-eq, in which activities of using electricity, combusting diesel fuel and composting process were 1.6%, 7.8% and 90.6% of total GHG, respectively. Besides, 3,344 tons of CO2-eq was emitted from decomposited of Landfill site. Furthermore, this study was analyzed specifically the composition of GHG whereby three main components were calculated such as CH4 (67.7% - 6,004 tons of CO2-eq), N2O (26.6% - 2,357 tons of CO2-eq) and CO2 (5.7% - 505 tons).
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn