Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,568,921

 Study on estimating greenhouse gas emissions (GHG) from municipal wastewater treatment plants in Danang City
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Song Toan PHAM PHU, Minh Thao TRAN, Thi Hoa KIEU, Martin LIUZE
Nơi đăng: Proceeding of 4th VJWECR 2017, The National University of HCM; Số: ISBN: 978-604-73-4623-3;Từ->đến trang: 213-221;Năm: 2016
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn