Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 65,900,453

 Waste Recycling System for a Tourism City in Vietnam: Situation and Sustainable Strategy Approach - Case Study in Hoi An City, Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Song Toan PHAM PHU, Takeshi FUJIWARA, Dinh PHAM VAN, Hoa KIEU THI
Nơi đăng: Earth and Environmental Science (SCOPUS); Số: 159;Từ->đến trang: 342-349;Năm: 2018
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Recycling waste brings many benefits for environment and society so that the establishment of sustainable recycling system is inevitable. This study aims to describe the situation of the recycling system in Hoi An city (HAC), through that establish sustainable recycling strategy for the future. The results show that HAC has a high potential for improving recycling. Whereby, recyclable waste accounts for three-fourths of total waste, and the rate of sorting waste is high. Besides, the proportion of recycling practice is slight high with 62% for residents, 39% for hotel sectors, and 56% for restaurants. However, the recycling system in HAC is simple with the rudimentary facility, in which informal sectors play important roles. Thus, the recycling effectiveness was low (24%), mainly papers, plastics, and metals. The concept of sustainable recycling strategy is established by the combination of the government, community, business sectors toward the balance between economic, environment and society.
ABSTRACT
Recycling waste brings many benefits for environment and society so that the establishment of sustainable recycling system is inevitable. This study aims to describe the situation of the recycling system in Hoi An city (HAC), through that establish sustainable recycling strategy for the future. The results show that HAC has a high potential for improving recycling. Whereby, recyclable waste accounts for three-fourths of total waste, and the rate of sorting waste is high. Besides, the proportion of recycling practice is slight high with 62% for residents, 39% for hotel sectors, and 56% for restaurants. However, the recycling system in HAC is simple with the rudimentary facility, in which informal sectors play important roles. Thus, the recycling effectiveness was low (24%), mainly papers, plastics, and metals. The concept of sustainable recycling strategy is established by the combination of the government, community, business sectors toward the balance between economic, environment and society.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn